[1]
Shaiful Baharum, A., Samah, R. and Abdul Rahman, A. 2022. Kesalahan Ortografi dan Implikasinya dalam Penulisan Esei Berpandu dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam Bukan Penutur Arab: Satu Kajian di Universiti Sains Islam Malaysia. Sains Humanika. 14, 2 (May 2022), 1–12.