[1]
Zumrah, A., Mat Shaid@Md. Said, N. and Samah, R. 2020. Arabic Vocabulary Mastery of Politics and Economic among First Year Student in Public University/ Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab dalam Bidang Politik dan Ekonomi dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu di Universiti Awam. Sains Humanika. 12, 2 (Apr. 2020). DOI:https://doi.org/10.11113/sh.v12n2.1664.