[1]
Maaruf, I.S. and Samah, R. 2020. The Ability to Translate Arabic Vocabulary among STAM Student/ Kebolehan Menterjemah Kosa Kata Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar STAM. Sains Humanika. 12, 3 (Aug. 2020). DOI:https://doi.org/10.11113/sh.v12n3.1712.