[1]
Mahat, H. et al. 2021. Knowledge, Readiness and Use of Flipped Classroom among Education Geography Student / Pengetahuan, Kesediaan dan Penggunaan Flipped Classroom Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Geografi UPSI. Sains Humanika. 13, 2 (Apr. 2021). DOI:https://doi.org/10.11113/sh.v13n2.1723.