(1)
Shaiful Baharum, A.; Samah, R.; Abdul Rahman, A. Kesalahan Ortografi Dan Implikasinya Dalam Penulisan Esei Berpandu Dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam Bukan Penutur Arab: Satu Kajian Di Universiti Sains Islam Malaysia. SH 2022, 14, 1-12.