(1)
Shaiful Baharum, A.; Samah, R.; Abdul Rahman, A. Ortographical Errors and Its Implication in Directed Essay Writing Among Public Universities Non-Arabic Students: A Study in Universiti Sains Islam Malaysia/ Kesalahan Ortografi Dan Implikasinya Melalui Penulisan Esei Berpandu Pelajar Bukan Penutur Arab: Satu Kajian Di Universiti Sains Islam Malaysia. SH 2022, 14, 1-11.