(1)
Zumrah, A.; Mat Shaid@Md. Said, N.; Samah, R. Arabic Vocabulary Mastery of Politics and Economic Among First Year Student in Public University/ Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Dalam Bidang Politik Dan Ekonomi Dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu Di Universiti Awam. SH 2020, 12.