(1)
Mahat, H.; Saiful Bahri, S. A.; Hashim, M.; Nayan, N.; Saleh, Y. Knowledge, Readiness and Use of Flipped Classroom Among Education Geography Student Pengetahuan, Kesediaan Dan Penggunaan Flipped Classroom Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Geografi UPSI. SH 2021, 13.