Shaiful Baharum, A., Samah, R., & Abdul Rahman, A. (2022). Ortographical Errors and Its Implication in Directed Essay Writing among Public Universities Non-Arabic Students: A Study in Universiti Sains Islam Malaysia/ Kesalahan Ortografi dan Implikasinya melalui Penulisan Esei Berpandu Pelajar Bukan Penutur Arab: Satu Kajian di Universiti Sains Islam Malaysia. Sains Humanika, 14(2), 1–11. https://doi.org/10.11113/sh.v14n2.1479