Shaiful Baharum, A., Samah, R., & Abdul Rahman, A. (2022). Kesalahan Ortografi dan Implikasinya dalam Penulisan Esei Berpandu dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam Bukan Penutur Arab: Satu Kajian di Universiti Sains Islam Malaysia. Sains Humanika, 14(2), 1–12. Retrieved from https://sainshumanika.utm.my/index.php/sainshumanika/article/view/1479