Ramli, N. F., Zainuddin, Z. A., & Ibrahim, H. (2018). Mengenal Pasti Bakat Pemain Bola Jaring Bawah 12 Tahun. Sains Humanika, 10(3-2). https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-2.1489