Zumrah, A., Mat Shaid@Md. Said, N., & Samah, R. (2020). Arabic Vocabulary Mastery of Politics and Economic among First Year Student in Public University/ Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab dalam Bidang Politik dan Ekonomi dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu di Universiti Awam. Sains Humanika, 12(2). https://doi.org/10.11113/sh.v12n2.1664