Mohd Nawi, M. Z., & Hashim, A. (2020). The Level of Readiness of Islamic Education Teachers in Kelantan Islamic Foundation Secondary School Toward Multimedia Platform in Teaching / Tahap Kesediaan Guru Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Yayasan Islam Kelantan Terhadap Multimedia Dalam Pengajaran. Sains Humanika, 13(1). https://doi.org/10.11113/sh.v13n1.1678