Maaruf, I. S., & Samah, R. (2020). The Ability to Translate Arabic Vocabulary among STAM Student/ Kebolehan Menterjemah Kosa Kata Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar STAM. Sains Humanika, 12(3). https://doi.org/10.11113/sh.v12n3.1712