Mahat, H., Saiful Bahri, S. A., Hashim, M., Nayan, N., & Saleh, Y. (2021). Knowledge, Readiness and Use of Flipped Classroom among Education Geography Student / Pengetahuan, Kesediaan dan Penggunaan Flipped Classroom Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Geografi UPSI. Sains Humanika, 13(2). https://doi.org/10.11113/sh.v13n2.1723