Khamis, N., & Phang, F. A. . (2021). The Influence of Stream Selection with the Interest, Attitude and Perception of Form Three Students on Physics Subjects/ Pengaruh Pemilihan Aliran dengan Minat, Sikap Dan Persepsi Pelajar Tingkatan Tiga Terhadap Mata Pelajaran Fizik. Sains Humanika, 13(3). https://doi.org/10.11113/sh.v13n3.1813