Rodin Ahmad, R., Hassan, Z., & A Wahab, N. H. (2022). The Ease of Use of Google Classroom Technology Among Secondary School Teachers in Malaysia/ Kemudahan Penggunaan Teknologi Google Bilik Darjah Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Di Malaysia. Sains Humanika, 14(2), 69–77. https://doi.org/10.11113/sh.v14n2.1936