RAMLI, N. F.; ZAINUDDIN, Z. A.; IBRAHIM, H. Mengenal Pasti Bakat Pemain Bola Jaring Bawah 12 Tahun. Sains Humanika, [S. l.], v. 10, n. 3-2, 2018. DOI: 10.11113/sh.v10n3-2.1489. Disponível em: https://sainshumanika.utm.my/index.php/sainshumanika/article/view/1489. Acesso em: 13 aug. 2022.