MAARUF, I. S.; SAMAH, R. The Ability to Translate Arabic Vocabulary among STAM Student/ Kebolehan Menterjemah Kosa Kata Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar STAM. Sains Humanika, [S. l.], v. 12, n. 3, 2020. DOI: 10.11113/sh.v12n3.1712. Disponível em: https://sainshumanika.utm.my/index.php/sainshumanika/article/view/1712. Acesso em: 13 aug. 2022.