Shaiful Baharum, Azlan, Rosni Samah, and Asma Abdul Rahman. 2022. “Ortographical Errors and Its Implication in Directed Essay Writing Among Public Universities Non-Arabic Students: A Study in Universiti Sains Islam Malaysia/ Kesalahan Ortografi Dan Implikasinya Melalui Penulisan Esei Berpandu Pelajar Bukan Penutur Arab: Satu Kajian Di Universiti Sains Islam Malaysia”. Sains Humanika 14 (2):1-11. https://doi.org/10.11113/sh.v14n2.1479.