Zumrah, Asmuni, Nazipah Mat Shaid@Md. Said, and Rosni Samah. 2020. “Arabic Vocabulary Mastery of Politics and Economic Among First Year Student in Public University/ Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Dalam Bidang Politik Dan Ekonomi Dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu Di Universiti Awam”. Sains Humanika 12 (2). https://doi.org/10.11113/sh.v12n2.1664.