Shaiful Baharum, A., Samah, R. and Abdul Rahman, A. (2022) “Kesalahan Ortografi dan Implikasinya dalam Penulisan Esei Berpandu dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam Bukan Penutur Arab: Satu Kajian di Universiti Sains Islam Malaysia”, Sains Humanika, 14(2), pp. 1–12. Available at: https://sainshumanika.utm.my/index.php/sainshumanika/article/view/1479 (Accessed: 21May2022).