Ramli, N. F., Zainuddin, Z. A. and Ibrahim, H. (2018) “Mengenal Pasti Bakat Pemain Bola Jaring Bawah 12 Tahun”, Sains Humanika, 10(3-2). doi: 10.11113/sh.v10n3-2.1489.