Borham, A. H. (2018) “Media Baharu dan Impak Terhadap Dakwah”, Sains Humanika, 10(3-4). doi: 10.11113/sh.v10n3-4.1538.