Noor, Z. (2018) “Status dan Hak Anak Tak Sah Islam dalam Undang-Undang di Malaysia”, Sains Humanika, 10(3-4). doi: 10.11113/sh.v10n3-4.1539.