Mohd Nawi, M. Z. and Hashim, A. (2020) “The Level of Readiness of Islamic Education Teachers in Kelantan Islamic Foundation Secondary School Toward Multimedia Platform in Teaching / Tahap Kesediaan Guru Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Yayasan Islam Kelantan Terhadap Multimedia Dalam Pengajaran”, Sains Humanika, 13(1). doi: 10.11113/sh.v13n1.1678.