Maaruf, I. S. and Samah, R. (2020) “The Ability to Translate Arabic Vocabulary among STAM Student/ Kebolehan Menterjemah Kosa Kata Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar STAM”, Sains Humanika, 12(3). doi: 10.11113/sh.v12n3.1712.