Mahat, H. (2021) “Knowledge, Readiness and Use of Flipped Classroom among Education Geography Student / Pengetahuan, Kesediaan dan Penggunaan Flipped Classroom Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Geografi UPSI”, Sains Humanika, 13(2). doi: 10.11113/sh.v13n2.1723.