Khamis, N. and Phang, F. A. . (2021) “The Influence of Stream Selection with the Interest, Attitude and Perception of Form Three Students on Physics Subjects/ Pengaruh Pemilihan Aliran dengan Minat, Sikap Dan Persepsi Pelajar Tingkatan Tiga Terhadap Mata Pelajaran Fizik”, Sains Humanika, 13(3). doi: 10.11113/sh.v13n3.1813.