Rodin Ahmad, R., Hassan, Z. and A Wahab, N. H. (2022) “The Ease of Use of Google Classroom Technology Among Secondary School Teachers in Malaysia/ Kemudahan Penggunaan Teknologi Google Bilik Darjah Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Di Malaysia”, Sains Humanika, 14(2), pp. 69–77. doi: 10.11113/sh.v14n2.1936.