[1]
A. Shaiful Baharum, R. Samah, and A. Abdul Rahman, “Ortographical Errors and Its Implication in Directed Essay Writing among Public Universities Non-Arabic Students: A Study in Universiti Sains Islam Malaysia/ Kesalahan Ortografi dan Implikasinya melalui Penulisan Esei Berpandu Pelajar Bukan Penutur Arab: Satu Kajian di Universiti Sains Islam Malaysia”, SH, vol. 14, no. 2, pp. 1–11, May 2022.