[1]
A. Shaiful Baharum, R. Samah, and A. Abdul Rahman, “Kesalahan Ortografi dan Implikasinya dalam Penulisan Esei Berpandu dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam Bukan Penutur Arab: Satu Kajian di Universiti Sains Islam Malaysia”, SH, vol. 14, no. 2, pp. 1–12, May 2022.