[1]
A. Zumrah, N. Mat Shaid@Md. Said, and R. Samah, “Arabic Vocabulary Mastery of Politics and Economic among First Year Student in Public University/ Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab dalam Bidang Politik dan Ekonomi dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu di Universiti Awam”, SH, vol. 12, no. 2, Apr. 2020.