[1]
W. M. Z. Wan Nawang and I. Mamat, “The Influence of Predictor Factors on Entrepreneurship Career Inclination: Benefit of Entrepreneurship Career as a Mediator/ Pengaruh Faktor Peramal Terhadap Kecenderungan Kerjaya Keusahawanan: Kebaikan Pekerjaan Keusahawanan Sebagai Pengantara”, SH, vol. 12, no. 2, Apr. 2020.