[1]
H. Mahat, S. A. Saiful Bahri, M. Hashim, N. Nayan, and Y. Saleh, “Knowledge, Readiness and Use of Flipped Classroom among Education Geography Student / Pengetahuan, Kesediaan dan Penggunaan Flipped Classroom Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Geografi UPSI”, SH, vol. 13, no. 2, Apr. 2021.