Shaiful Baharum, A., R. Samah, and A. Abdul Rahman. “Kesalahan Ortografi Dan Implikasinya Dalam Penulisan Esei Berpandu Dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam Bukan Penutur Arab: Satu Kajian Di Universiti Sains Islam Malaysia”. Sains Humanika, vol. 14, no. 2, May 2022, pp. 1-12, https://sainshumanika.utm.my/index.php/sainshumanika/article/view/1479.