Borham, Abd Hadi. “Media Baharu Dan Impak Terhadap Dakwah”. Sains Humanika, vol. 10, no. 3-4, Nov. 2018, doi:10.11113/sh.v10n3-4.1538.