Zumrah, A., N. Mat Shaid@Md. Said, and R. Samah. “Arabic Vocabulary Mastery of Politics and Economic Among First Year Student in Public University/ Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Dalam Bidang Politik Dan Ekonomi Dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu Di Universiti Awam”. Sains Humanika, vol. 12, no. 2, Apr. 2020, doi:10.11113/sh.v12n2.1664.