Maaruf, I. S., and R. Samah. “The Ability to Translate Arabic Vocabulary Among STAM Student/ Kebolehan Menterjemah Kosa Kata Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar STAM”. Sains Humanika, vol. 12, no. 3, Aug. 2020, doi:10.11113/sh.v12n3.1712.