Mahat, Hanifah, et al. “Knowledge, Readiness and Use of Flipped Classroom Among Education Geography Student Pengetahuan, Kesediaan Dan Penggunaan Flipped Classroom Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Geografi UPSI”. Sains Humanika, vol. 13, no. 2, Apr. 2021, doi:10.11113/sh.v13n2.1723.