Rodin Ahmad, R., Z. Hassan, and N. H. A Wahab. “The Ease of Use of Google Classroom Technology Among Secondary School Teachers in Malaysia/ Kemudahan Penggunaan Teknologi Google Bilik Darjah Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Di Malaysia”. Sains Humanika, vol. 14, no. 2, May 2022, pp. 69-77, doi:10.11113/sh.v14n2.1936.