Shaiful Baharum, Azlan, Rosni Samah, and Asma Abdul Rahman. “Kesalahan Ortografi Dan Implikasinya Dalam Penulisan Esei Berpandu Dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam Bukan Penutur Arab: Satu Kajian Di Universiti Sains Islam Malaysia”. Sains Humanika 14, no. 2 (May 1, 2022): 1–12. Accessed May 21, 2022. https://sainshumanika.utm.my/index.php/sainshumanika/article/view/1479.