Shaiful Baharum, Azlan, Rosni Samah, and Asma Abdul Rahman. “Ortographical Errors and Its Implication in Directed Essay Writing Among Public Universities Non-Arabic Students: A Study in Universiti Sains Islam Malaysia/ Kesalahan Ortografi Dan Implikasinya Melalui Penulisan Esei Berpandu Pelajar Bukan Penutur Arab: Satu Kajian Di Universiti Sains Islam Malaysia”. Sains Humanika 14, no. 2 (May 1, 2022): 1–11. Accessed April 2, 2023. https://sainshumanika.utm.my/index.php/sainshumanika/article/view/1479.