Pengaruh Ansyitah (Aktiviti) Terhadap Pembentukan Akhlak Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)

Authors

  • Norhisham Muhamad Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris,35900 Tanjung Malim,Perak, Malaysia nhisham@fsk.upsi.edu.my

DOI:

https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1532

Keywords:

Ansyitah, students' character, SMKA, SMKA's students activities, moral formation.

Abstract

This working paper is to look into the Ansyitah (activity) and its link to students’character Sekolah Menengah kebangsaan Agama (SMKA). This research in the form of observation is to find information on the Ansyitah (activity) used in SMKA. Feedback was obtained from questionnaires that were distributed to SMKA students. A total of 886 Form Four students from 5 zones namely East Zone, Central zone, South zone, North zones and East Malaysia zone were involued in the research. Students were required to respond to 13 items related to the Ansyitah (activity) strategy and 75 items on students’character in schools and boarding schools. The 5- points Likert Scale Response is used on the questionnaire. A descriptive statistic is used to report on the result of the research Ansyitah (activity) and the students’ character. The Spearman Correlation is used to explain the link between Ansyitah (activity) and the character of the SMKA students in schools and boarding schools. The finding of the result shows that the Ansyitah (activity) is at a high level (min=4.03,sp=0.679) and the character of the SMKA students in schools and boarding schools (min=4.22, sp=0.431). The analysis correlation shows significance between Ansyitah (activity)and the students character of the SMKA students in schools and boarding schools (r=0.496,p<0.01). The findings of this study showed Ansyitah (activities) had a positive effect on students' moral development and the need to diversify away from activities that can build character by the Ministry of Education, the State Education Department and the school in particular.

References

Ahmad Munawar Ismail. (2009). Pengaruh akidah terhadap pengahaytan akhlak pelajar-pelajar sekolah memengah kebangsaan di Malaysia. Tesis PhD Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Tidak diterbitkan

Azhar Ahmad. (2006). Strategi Pembelajaran Pengaturan Kendiri Pendidikan Islam dan Penghayatan Akhlak Pelajar Sekolah Menengah Tesis PhD. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi, Selangor

Harery bin Abu Saad. (2007). Perkaitan Penghayatan Akhlak, Sikap Terhadap Sains,Pencapaian, Dan Pemilihan Kerjaya Dikalangan Pelajar Dalam Konteks Pembangunan Modal Insan Bersepadu Dalam Bidang Sains Dan Teknologi Di SMKA. Tesis PhD Universiti Kebangsaan Malaysia.

H.Asmaun. (2009). Pengembangan Pendidikan Agama Islam Dalam Mewujudkan Budaya Religious Sekolah. Tesis Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Ibnu Khaldun .(1993). Muqaddimah Ibnu Khaldun. Terjemahan Dewan Bahasa Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ishak Ismail. 2012. Budaya Nilai-Nilai Keagamaan Dan Disiplin Pelajar Di Sekolah Menengah Agama Negeri Selangor. Tesis PhD Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Tidak diterbitkan.

Ismail Ibrahim. (2012). Ucaptama Seminar Keberkesanan Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Kebangsaan, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia (April 2012).

Kementerian pelajaran Malaysia.(1979). Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Kuala Lumpur .Dewan Bahasa dan Pustaka

Nawawi, Muhyi al –Din (2003), Sahih Muslim Bi Syarah al Imam Muhyi al Din al Nawawi, Beirut, Lubnan : Dar al-Makrifah.

Nik Safiah Nik Abdullah, Selamah Maamor, Abdullah Abd Ghani, Norazlina Abd Wahab, Mohd Shahril Ahmad Razimi, Ahmad Bashir Aziz & Nor Hanim Elias

(2015). Kepentingan Elemen Kerohanian Dalam Perlaksanaan Aktiviti Di Mrsm Ulul Albab: Kajian Kes Di Mrsm Gemencheh, Negeri Sembilan. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE), 1(2), 77–88 | gbse.com.my | eISSN 24621714|

Norman.L Munn. (1969) Introduction in Psychology. Boston : Hounghton Mifflin.

Mohd Majid Konting. (2004). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muslim, Imam Abi al –Husayn bin al Hajjaj. (1994). Sahih Muslim, Jilid 8, Kitab al Qadr, hadis no 2658, Kaherah: Darul Al-Hadis.

Shaik Abdullah Hasan Mydin. (2010). Penghayatan Din Al Islam Dalam Kalangan Pelajar SMKA Negeri Pulau Pinang. Tesis PHD Universiti Sains Malaysia. Tidak diterbitkan.

Sidi Gazalba. (1981). Pembimbing Latihan Ilmiah dan Thesis, Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

Syarifah Nooraida Wan Hasan & Syarifah Fatimah Wan Jamel (2011). Tinjauan Keperluan Aktiviti Kerohanian dalam Kalangan Guru Pelatih Muslimah di IPG

Kampus Batu Lintang. Jurnal Penyelidikan IPG Kampus Batu Lintang, 10, 1-13.

Wan Nor Adibah Wan Ahmad. (2015). Pembentukan Jati Diri Muslim Melalui Pengamalan Modul Sahsiah Unggul Murid Di Hulu Langat Dan Sepang, Selangor. Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.

Downloads

Published

2018-11-28

How to Cite

Muhamad, N. (2018). Pengaruh Ansyitah (Aktiviti) Terhadap Pembentukan Akhlak Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). Sains Humanika, 10(3-4). https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1532