Peranan Maahad Tahfiz Ad-Din Dalam Melahirkan Huffaz di Negeri Perak Darul Ridzuan

Authors

  • Muhammad Khairul Firdhaus Abdullah Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Mohamad Marzuqi Abdul Rahim Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Wahyu Hidayat Abdullah Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1537

Keywords:

Curriculum, goal, tahfiz al-Quran, huffaz, Maahad Tahfiz ADDIN

Abstract

This study aims to evaluate the role of Maahad Tahfiz ADDIN to produce huffaz in the State of Perak Darul Ridzuan based on the implementation of the Tahfiz Al-Quran curriculum with important instruments of collecting quantitative data (questionnaires). A survey method which was used involved 366 students from the Maahad Tahfiz Al-Quran ADDIN in the state of Perak who are randomly selected. The subjects of the study were students aged 13 years to 17 years old. A questionnaire was developed to collect the required data. The findings were analyzed descriptively by Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Version 22.0. The results show that the implementation of the goals and objectives of the Quranic Tahfiz curriculum at Maahad Tahfiz ADDIN was the highest mean of 3.60. The conclusions from this study show that the goal and objectives of tahfiz are at a good level and can be further enhanced. On the other hand, the content of the curriculum and time allocation for the Quranic memorization should be given due attention and improvements so that Maahad Tahfiz ADDIN can actually filling the gap in producing more quality huffaz in the state of Perak Darul Ridzuan.

References

Al-Quran Al-Karim

Abdul Hafiz Abdullah & Hasimah Muda. (2003). Kaedah Hafazan Al-Quran yang Sistematik dan Praktikal dalam Melahirkan Para Huffaz yang Rasikh. Pusat Pengajian Islam dan Sosial, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hafiz Abdullah, Hussin Solomon, Azmi Shah Suratman dan Sulaiman Shakib Mohd Noor. (2005). Sistem Pembelajaran Dan Kaedah Hafazan al-Quran Yang Efektif: Satu Kajian Di Kuala Lumpur Dan Terengganu. Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman Bin Abd Ghani, (2014). Amalan Kaedah Hafazan Al-Quran Di Darul Quran JAKIM, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tesis GPU Kod 2013-0213-107-01.

Abu Najihat Al-Hafiz. (2002). Panduan bagi Hafiz-Hafizah dan Qari dan Qari’ah. Selangor: Penerbit Darul Iman.

Al-Habash, As-Syeikh Muhammad. (1987). Kaifa Tahfaz al-Quran. Beirut: Dar al-Khair.

Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya Mahyiddin Syaraf. (1997). Adab-adab Bersama Al-Quran. Ter. Anwar Fakhri Omar. Kuala Lumur: Pustaka Salam.

Azmil Hashim. (2010). Penilaian pelaksanaan kurikulum Tahfiz al-Quran di Darul Quran JAKIM dan Maahad Tahfiz al-Quran Negeri (MTQN). Tesis Phd. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Al-Zarkasyi, Burhanuddin Muhammad Abdullah. (1988). Al-Burhan fi ‘Ulumil Quran. Beirut: Darul Fikr.

Al-Zarqani, Muhammad Abdul Azim. (1988). Manahil al-‘Irfan. Beirut: Darul Fikr.

Darul Quran, (2017). Sejarah Darul Quran JAKIM. Retrieved Ogos 2017, from www.darulquran.gov.my.

Penyelaras Jemaah Pengurusan Maahad MTQ ADDIN (2016). Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Tahfiz Al-Quran Di MTQ ADDIN. Temu Bual, 19 Disember

Ishak Ramli. (2003). Inilah Kurikulum Sekolah. Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd.

Kamarulzaman Abdul Ghani, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Zawawi Ismail & Mohd Aderi Che Noh. (2009). Persepsi Murid Terhadap Proses Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di dalam Bilik Darjah. Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri ke-7 (Peringkat Nusantara). Anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia dan Institut Studi Islam Darussalam Gontor, Indonesia. Gontor, 4-9 Dis.

Maahad Tahfiz ADDIN. (2016). Info ADDIN Berkenaan Latar Belakang Dan Objektif MTQ. Retrieved Mei 2016, from https://maahadtahfizaddin.edu.my/.

Misnan jemali & Ahmad Sadadi Hafidz. (2003). Hubungan Antara Kaedah Menghafaz Al-Quran dengan Pencapaian Kursus Tahfiz Wa Al-Qiraat Pelajar Semester Empat Dan Lima Di Maahad Tahfiz Wal Qiraat di Perak. Seminar Kaedah Pengajaran Tahfiz Al-Quran Peringkat Kebangsaan. Kolej universiti Islam Malaysia.

Mohamad Marzuqi Abd Rahim. (2008). Pengajaran Mata Pelajaran Hafazan Al-quran: Suatu Kajian Maahad Tahfiz Al-Quran Zon Tengah. Kertas Projek Sarjana: Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohamad Marzuqi Abd Rahim. (2016). Tinjauan Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penulisan Ayat Hafazan Al-Quran Dalam Kalangan Pelajar Tahfiz. Jurnal Teknikal Sains & Sosial. Bilangan 5 Jilid 1. e-ISSN 2289-7356

Mohammad Marzuqi Abd Rahim. (2016). Hubungan Gaya Pengajaran Pensyarah Dengan Pencapaian Mata Pelajaran Hafazan Di Institusi Tahfiz Al-Quran Zon Tengah. Penyelidikan GPU Kod : 2015-0116-106-01. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Murad, Khuram. (1991). Way to the Quran. Kuala Lumpur: Islamic Foundation.

Nasywan, Yaakob Husain. (1991). Al-Manhaj at-tarbiyyah min manzur Islami. Amman: Darul Furqan.

Nordin Ahmad (2015).Memperkasa Darul Quran ke Arah Memartabat Pendidikan tahfiz di Malaysia. Simposium Pendidikan Tahfiz Nusantara, 1-3 Jun 2015.

Razali,Arof. (1996). Pengantar Kurikulum. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Saedah Siraj. (2001). Perkembangan Kurikulum: Teori dan Amalan. Selangor: Alam Pintar Enterprise.

Downloads

Published

2018-11-28

How to Cite

Abdullah, M. K. F., Abdul Rahim, M. M., & Abdullah, W. H. (2018). Peranan Maahad Tahfiz Ad-Din Dalam Melahirkan Huffaz di Negeri Perak Darul Ridzuan. Sains Humanika, 10(3-4). https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1537