Visualisasi Maklumat Berkomputer Dalam Memperkasakan Pengajaran Kelas Agama Dan Fardhu Ain (KAFA) Jakim Di Peringkat Sekolah Rendah

Authors

  • Ahmad Zulfiqar Shah Abdul Hadi Fakulti Sains dan Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Mohd Abdul Nasir Abd Latif Fakulti Sains dan Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Muhammad Hasbi Abdul Rahman Fakulti Sains dan Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1541

Keywords:

Computerized information visualization, Religious Classes Fardhu Ain (KAFA), education courseware, ADDIE, e-Learning.

Abstract

 The development of computerized technology has transformed teaching and learning scenarios in the classroom. It has become essential learning tool to improve and enhance the quality of teaching and learning process. Thus, the quality of teaching and learning for religious classes Fardhu Ain (KAFA) should be upgraded too through computerised information visualization technology. This research aims to design a computerized information visualization for KAFA class especially for UPKK exams. Then, this courseware will be assessed through perceptions of students and teachers based on four aspects namely the design, ease of use, compatibility of information and satisfaction. This study was combines three methodologies, qualitative, quantitative and product development designs.While the study product development will use ADDIE (Analyze, Design, Development, Implement, Evaluation) approach which is for instructional technology in the production of educational products. The results indicated that students and teachers accept this courseware in the form of its design, ease of use, compatibility of information and satisfaction of use. Hence, advanced studies in context of the development of teaching and learning in KAFA class can still be explored in the future to ensure a better quality of KAFA education.

References

Ahmad Rizal Madar, (2006), Kajian tentang Kesan Penggunaan Koswer Terhadap Tahap Pencapaian Pelajar Berdasarkan Gaya Kognitif Field Independence. http://eprints.uthm.edu.my/300/1/Ahmad_Rizal_Madar-ICTLHE.pdf

Ahmad Zulfiqar Shah Abdul Hadi & Zurida Hamid. (2017). Pengajian al-Qur'an Menerusi Aplikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Tg. Malim : Emeritus Publication.

Azizi Umar, Shaharuddin Pangilun, Ikmal Zaidi Hashim, Imran Kamal Basah, Mohd. Kamal Abdul Fattah Pardon (2016) Masalah Pengurusan Dan Keperluan Sekolah Agama Rakyat(SAR) / Kelas Al-Quran Dan Fardu Ain (KAFA) Persendirian Di Selangor. Jurnal Penyelidikan Pendidikan dan Pengajian Islam, 12, 136-161. KUIS : Pusat Perkembangan Penyelidikan.

Bani Hidayat Mohd Shafie & Nor Hayati Fatmi Talib (2016) Persepsi Guru Kelas Agama dan Fardhu Ain (KAFA) Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Technical and Social Sciences Journal, 6(1), 86-97.

Bersin.J. (2004). The Blended Learning Book: Best Practices, Proven Methodologies, and Lessons Learned. USA: John Wiley & Sons.

Card, S, Mackinlay, J.D, Schneiderman, B. (eds). (1999). Readings in InfoVis: Using Vision to Think. San Francisco, CA, Morgan Kaufmann Publishers Inc.

Casner, S. M., & Larkin, 1. H. (1989). Cognitive Efficiency Considerations For Good Graphic Design. Proceedings of the Cognitive Science Society. Hillsdale, NJ: Erlbaum

Che Mohd Noor,C.M.S.Z & Ahmad,A.R. (2015). Kreativiti Guru Dalam Meningkatkan Kefahaman Dan Penghayatan Sejarah. Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Chen C. (1999) Information Visualisation and Virtual Environments. Springer-Verlag: London.

Fenrich, P. (1997). Practical Guidelines For Creating Instructional Multimedia Applications. Orlando, FL: Dryden

Hall, G.K. (1997). The systematic Design of Instruction. Journal of Learning (4). Hal.23-26.

Heinich, R., Molenda, M., Russell., J.D. & Smaldino, E.S. (1996). Instructional media and technologies for learning (5th ed) Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall

Jamalludin Harun, Baharuddin Aris & Zaidatun Tasir. 2001. Pembangunan Perisian Multimedia: Satu Pendekatan Sistematik. Penerbit Venton Publishing Sdn Bhd.

Jasmi, K.A, Ilias,M.F,Tamuri,A.H. & Mohd Hamzah,M.I. (2011). Amalan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Dalam Kalangan Guru Cemerlang Pendidikan Islam Sekolah Menengah Di Malaysia. Journal Of Islamic and Arabic Education, 3(1), 59-74.

Johari Surif, Nor Hasniza Ibrahim & Mohammad Yusof Arshad (2007). The study of conceptual development among students based on Model Generative-Metacognitive. Master Thesis. Universiti Teknologi Malaysia.

Marsh, J. (2012). Blended Learning: Creating Learning Opportunities for Language Learners. New York: Cambridge University Press.

Md Yusoff Daud, Mazalah Ahmad & Maimun Aqsha Lubis. (2006). Penggunaan Internet dalam Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Dlm. Abd Halim et. al. Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Pemangkin Peradaban Ummah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohamed Noh,N. Ahmad Mustafa, H.M., Hamzah, M., Ismail, M.A & Abdullah,N. (2013). Penggunaan Inovasi Teknologi Dalam Pengajaran: Cabaran Guru Dalam E-Pembelajaran. Proceedings Of The 7th International Malaysian Educational Technology Cinvention (IMETC 2013).

Mohd Azli Yeop , Kung Teck Wong dan Noraini Mohamed Noh (2016) Pembelajaran Teradun: Satu Tinjauan Literatur Terhadap Faktor-Faktor Penerimaan Guru Melalui Model-Model Penerimaan. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education. Vol. 6, No. 1, Hal. 67-85

Mohd Yasin.M.H, Toran,H.,Tahar,M.M.,Bari,S.,Ibrahim,S.N.D & Zaharudin,R. (2013). Bilik Darjah Pendidikan Khas Pada Masa Kini Dan Kekangannya Terhadap Proses Pengajaran. Asia Pasific Journal Of Educators and Education, Vol.28, Hal. 1-9.

Mohd. Izham Mohd. Hamzah & Noraini Attan. (2007). Tahap Kesediaan Guru Sains dalam Penggunaan Teknologi Maklumat Berasaskan Komputer dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran. Jurnal Teknologi, 46(E), 45-60

Nidzamuddin Zakaria. (2004). Program Kelas Al-Quran Dan Fardu Ain (Kafa) Di Kangar, Perlis: Kajian Keberkesanan Dan Masalahnya. Disertasi Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2004

Noor Syafawati Rahim. 2015. V-Syarah Hadis: Aplikasi Teknik Struktur Hierarki Cone Trees.Proceeding of IC-ITS 2015 e-ISBN: 978-967-0850-07-8 International Conference on Information Technology & Society 8-9 June 2015, Kuala Lumpur, Malaysia

Panduan Pelaksanaan Kurikulum Baru Kelas al-Quran dan Fardu Ain (KAFA). Kuala Lumpur: Unit Kurikulum, Cawangan PPPI, JPM.

Ruzaimah Zainol Abidin1 , Azman Md Zain1 & Mohd Hilmi Hamzah (2017) Permasalahan Dalam Perlaksanaan Program Kelas Al-Quran Dan Fardu Ain (Kafa) Di Daerah Pendang Kedah. Journal of Islamic, Social, Economics and Development. Volume: 2 Issue: 6. Hal. 70-82.

Siti Fatimah Ahmad & Ab. Halim Tamuri. (2010). Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-QAF. Journal of Islamic and Arabic Education. 2(2): Hal. 53–64.

Siti Fatimah Ahmad & Ab. Halim Tamuri. (2010). Persepsi Guru Terhadap Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia Dalam Pengajaran j-QAF. Journal of Islamic and Arabic Education. 2 (2). Hal. 53-64.

Tang Keow Ngang & Abdul Ghani Kanesan Abdullah.( 2006). Kesediaan Dan Keberkesanan Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Biologi Di Sebuah Sekolah Menengah. .Jurnal pendidikan (Journal of Educational Research), 26(1), 79 -92. Kuala Lumpur: Universiti Malaya

Tufte, E.R. (2001). The Visual Display of Quantitative Information. Cheshire, CT, Graphics Press.

Ummu Nasibah Nasohah, Muhammad Izuan Bin Abd Gani, Nazipah Binti Mat Shaid @ Md Shaid. (2015).Model ADDIE Dalam Proses Reka Bentuk Modul Pengajaran: Bahasa Arab Tujuan Khas Di Universiti Sains Islam Malaysia Sebagai Contoh. Bangi : Prosiding of the International Seminar on Language Teaching ISeLT 2015.

Yusof, M. M., Paul, R. J., Stergioulas, L. K. (2006) Towards a Framework for Health Information System Evaluation. Proceeding of the 39th Hawaii International Conference on System Sciences. UK

Zainal Azhar b Zainal Abidin et. al (2014). Amalan Terbaik Konsep Pembelajaran Teradun Bagi Politeknik-Politeknik Malaysia. Putrajaya: Bahagian Instruksional Dan Pembelajaran Digital Jabatan Pengajian Politeknik.

Downloads

Published

2018-11-28

How to Cite

Abdul Hadi, A. Z. S., Abd Latif, M. A. N., & Abdul Rahman, M. H. (2018). Visualisasi Maklumat Berkomputer Dalam Memperkasakan Pengajaran Kelas Agama Dan Fardhu Ain (KAFA) Jakim Di Peringkat Sekolah Rendah. Sains Humanika, 10(3-4). https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1541