Impak Pemikiran Islah dan Tajdid Terhadap Pendidikan Tinggi Wanita Islam di Malaysia Selepas Merdeka

Authors

  • Wahibah Twahir@Hj Tahir Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900, Tanjong Malim, Malaysia
  • Kamaruzzaman Yusof Akademi Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia
  • Abu Hassan Abdul Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900, Tanjong Malim, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1542

Keywords:

Islamic education in Malaya, Islamic women's education, Islamic Higher Education, Islamic Women, Islah and Tajdid.

Abstract

The study aims to identify the development of the Islah and Tajdid movements in Malaya and the impact on Islamic education for women starting at the madrasah level to the high level in the late 20th century. This study discusses the movement of Islah and Tajdid which appeared at the beginning of the 20th century in Malaya and analyzed the influence of thinking on Islamic women's education. This study was conducted using a qualitative study, where all data information from primary and secondary sources was scrutinized and analyzed by taking an inductive approach. The study found that the characters involved in this movement in Malaya since the very beginning of their return from their studies in Egypt have supported the thought of Sheikh Muhammad Abduh and Sheikh Rasyid Ridha in the case of women's education. They wrote and worked on publications through newspapers and magazines that voiced the importance of Muslim women to be given freedom of education to engage in society. In order to realize these thoughts and awareness, they also set up special madrasah for female students in Penang, Melaka and Singapore. The influence of their thinking has led to the awareness of the Malay community with the establishment of madrasah in the states of Kelantan, Kedah, Perlis, and Johor and opened the widest opportunities for female students to receive education. Until the Independence era of Malaya, these madrasah have expanded to whole land of Malay as the efforts and awareness of group of religionist that support the thinking of Islah and Tajdid. In 1952 Malaya Islamic College was established and followed by Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan (YPTIK) in 1956 as a result of this group's efforts. Women's students also have the opportunity to pursue higher levels of education until there is an Islamic women's education network between Malaysia, Indonesia and Egypt. At the end of the 20th century, Muslim women had succeeded in occupying various career fields, especially in Islamic education as teachers in schools, as a lecturer at higher learning centers that offering various fields of Islamic studies and as civil servants in government departments.

References

Abdul Halim Hj Mat Diah. (1989). Pendidikan Islam di Malaysia, Sejarah dan Pemikiran. Kuala Lumpur: ABIM.

Abdul Rahman Haji Abdullah, (1998). Pemikiran Islam di Malaysia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Talib b. Hamid, M.A. (2001). Kolej Islam Malaya: Analisis Sejarah Pertubuhan dan Pentadbiran Awal, 1955-1965, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya Kuala Lumpur.

Abdullah Jusuh, (1989). Pengenalan Tamadun Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Muhammad Zin, Zulkiplie Abd. Ghani & Abdul Ghafar Hj Don, (2005). Pendidikan Islam di Malaysia dari Pondok ke Universiti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abu Bakar Hamzah. (1991). Al-Imam: It’s Role in Malay Society 1906-1908. Kuala Lumpur: Pustaka Antara,

Aminah Zakaria. (2007). 90, Jalan 9/6 Shah Alam, Selangor. Temu bual, 23 Jan. (Lulusan Universiri al-Azhar tahun 1965 hingga 1970).

Aiman Athirah al-Jundi & Intan Isma (ed.), ( 2006) Serikandi Mata Rantai Perjuangan. Kuala Lumpur: Dewan Muslimat PAS Pusat.

Aishah Ghani. (1992). Memoir Seorang Pejuang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Aminah Mohd Noor. (1988). Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan: Sejarah dan Sumbangan Terhadap Pendidikan Islam di Malaysia. Kajian Ilmiah B.A, Fakulti Syariah, Akademi Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Aminuddin Rasyad. (1982). Perguruan Diniyyah Putri Padang Panjang:1923-1978 Suatu Studi Mengenai Perkembangan Sistem Pendidikan Agama. Tesis Ph.D, Jakarta: Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) al-Jamiah al-Islamiyah al-Hukumiyah Syarif HidayatulLah

Balkis Abu Bakar. (2007). No. 8514, Taman Bangi Jalan Likur, Kajang, Selangor. Temu bual, 18 April. (Berada di KBIUA pada 1965 hingga 1068).

Bin Salamon. (1980). Tesis Ph.D. Ahmad J, Reform of al Azhar in the 20th century, New York University

Bin Salamon. (2004). Biografi Tokoh Wanita Malaysia. Kuala Lumpur: Pelanduk Publication,

Chai Hon-Chan, (1967). The Development of British Malaya 1896-1909. Oxford United Press. Kuala Lumpur.

Deliar Noer. (1996). Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.

Fadhli Abd Ghani. (2016). Sejarah PAS Membina Jiwa Merdeka 1951- 1957. Kuala Lumpur: Harakah.

Harun Din. (2007). Dar al-Syifa’, Jalan 2/2a Bandar Baru Bangi, Selangor. Temu bual, 3 Feb. (Berada di al-Azhar pada 1967) (MA).

Ibrahim bin Abu Bakar. (1994). Islamic Modernism in Malaya, The Life and Thought of Sayid Syekh al-Hadi (1867-1934). Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

Ismail Ibrahim. (2010). Institut Islam Hadari, Universiti Kebangsaan Malaysia. Temu bual, 3 Feb. (Berada di al-Azhar pada 1963 hingga 1967).

Jami'ah al-Azhar. (1964). Taqwim Jami'ah al-Azhar, al-'Ilaqat al-'Ammah wa al-Kharijiyyah

Khalidah Adibah binti Haji Amin. (1957). Ahmad Luthfi on the Education and Freedom of Women. Universiti Malaya, Latihan Ilmiah. B.A. (Hons)

Khoo Kay Kim. (1991). Ulama dan Perjuangan: Satu Perspektif Sejarah. Jurnal Pengajian Melayu,3, 18-30.

Lamḥah TÄrÄ«khiyyah An Mu`tamar al-‘ĀlamÄ« al-IslÄmÄ«, http://wmc.org.sa/14.htm [12 Mac 2012].

Marina Merican. (1969). Syed Syaikh al-Hadi dan Pendapat-Pendapatnya Mengenai Kemajuan Kaum Perempuan. Universiti Malaya, Latihan Ilmiah, B.A. (Hons),

Mohd Hairudin Amin. (2011). Sekolah Agama Penjana Generasi Berakhlak. Johor Baharu: UTM.

Mohammad Redzuan Othman. (1994). The Middle Eastern Influence on The Development of Religious and Political thought in Malay Society, 1880-1940. UK: University of Edinburgh.

Mustaffa Suhaimi. (1998). Fadhlullah Suhaimi. Selangor: Progressive Publishing House Sdn. Bhd.

Nabir Hj. Abdullah. (1976). Ma’ahad Ihya As-Syariff Gunung Semanggol 1934-1975. Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nik Mohd Rosdi Nik Ahmad. (2003). Gerakan Tajdid Timur Tengah (Mesir-Hijaz), Sejarah dan Pengaruhnya kepada Pemikiran Politik dan Sosio-Budaya Masyarakat Melayu di Malaysia, UKM: Fakulti Pengajian Islam.

Othman bin Bakar.(1980). Haji Salleh Masri Pengasas al-Masriyyah, dalam Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

Pertubuhan Tindakan Wanita Islam. (2004). Biografi Tokoh Wanita Malaysia. Kuala Lumpur: Pelanduk Publication,

Sarji Kasim. (2003). Emansipasi Wanita Islam dalam Faridah Hanum: Penilaian Semula, dlm. Sohaimi Abdul Aziz. Prosiding Seminar Kefahaman Budaya Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia,

Sejarah Perguruan Diniyyah Putri, dalam laman sesawang http://www.diniyyahputeri.org/index.php/profile, dilayari pada 25 Jan 2012.

Shamsiah Fakeh. (2007). Memoir Shamsiah Fakeh. Petaling Jaya: SIRD.

Sufean Husin. (2004). Pendidikan Malaysia Sejarah Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sy Ataiyyah Syed Hashim. (2010). 53, Kampung Stesyen, Arau, Perlis. Temu bual, 31 Mei. (Berada di KBIUA pada 1956).

Taqwin Dar al-'Ulum Yasduruhu bi Munasabah al-'Ayd al-Miawi li al-Kulliyyah. (1991). j.2. al-Qahirah: Kuliyyah Dar al-'Ulum Jami'ah al-Qahirah, juz. 2,

Majalah I. (2002). Al-Madrasah al-Alawiyah ad-Diniah Sekolah Agama Pertama di Perlis. Kuala Lumpur: Karangkraf, Edisi Pengenalan.

Temubual bersama Dato Dr. Haron Din. Syarifah Alawiyyah, Universiti Islam Sumatera, http://id.wikipedia.org/wiki/ Universitas Islam Sumatera Utara.

UthmÄn, Muḥammad ’Abd al-SÄmi’. (1988). Dirasah Li ba’di MusykilÄt Talibat al-Jamiah, Majallah al-Tarbiyah, Jami’ah al-Azhar, tahun ke 7, bil. 11.

Yusof Hj Ahmad. (2010). Pejabat Pegawai Asrama Kedah. Temu bual, 31 Okt. (Berada di al-Azhar pada 1987 hingga 1992).

Zaki, Mohammed Aboul Khir. (1965). Modern Muslim Thought in Egypt and its Impact on Islam in Malaya. University of London.

Zainab Mihraz (1965). Ta'lim al-Fatat fi al-Jumhuriyyah al-"arabiyyah al-Muttahidah fī al-Jumhuriyyah al-‘Arabiyyah al-Muttahidah. Kaherah: Dar al-‘Ilm.

Zuhairi Misrawi. (2010). Al-Azhar: Menara Ilmu, Reformasi, Dan Kiblat Keulamaan. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Nik Azis Nik Pa, Noraini Idris. (2008). Perjuangan Memperkasa Pendidikan di Malaysia. Utusan Publication: Kuala Lumpur.

Downloads

Published

2018-11-28

How to Cite

Twahir@Hj Tahir, W., Yusof, K., & Abdul, A. H. (2018). Impak Pemikiran Islah dan Tajdid Terhadap Pendidikan Tinggi Wanita Islam di Malaysia Selepas Merdeka. Sains Humanika, 10(3-4). https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1542