Maqasid Shari'ah dalam Pewarisan Harta: Analisis Terhadap Amalan Penamaan Insurans di Singapura

Authors

  • Suhaimi Mustar Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia
  • Nasrul Hisyam Nor Muhamad Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/sh.v2n1.380

Keywords:

Maqasid Shariah, inheritance, nomination, Insurance, Islamic law in Singapore

Abstract

The properties are among the five important things that need to be preserved in the Islamic Shari'ah using financial management mechanisms to meet the fair and clear principles of maqasid Shari'ah (Shari'ah Objectives). Although many researchs have been done in this area but, this article focuses on five main themes. That is, the maqasid Shari'ah and its importance in financial management. Next, the relationship between maqashid Shari'ah and ijtihad in financial management. Furthermore, maqashid Syaria'ah and insurance nomination. Finally, analysis the elements of magashid Shari'ah in fatwa on insurance nomination. Although the study represents these themes, the study focused on Singapores' fatwa on the issue of succession in the insurance nomination and its integration with the maqashid theory as a way  out to new problems of society.  

References

Al-Quran al-Karim

Abdul Karim Zaidan. (1990). al-Madkhal li al-Dirasat al-Syari'ah al-Islamiah, Beirut, Muassasah al-Risalah.

al-'Izz bin Abdul Salam. (t.t.). Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Beirut, Dar al-Ma'rifah.

Amidi, al-, Ali bin Muhammad. (2003). Al-Ahkam fi Usul al-Ahkam, al-Riyahd: Dar al-Shami‘ie.

Ahmad al-Raisuni. (1992). Nazariyyat al-Maqasid I'nda al-Imam al-Syatibi, Beirut, al-Maahad al-Alami li al-Fikr al-Islami.

al-Shatibi, al-, Abu Ishaq Ibrahim. (1997). Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam (ed. Abu ‘Ubaidah Mashhur Ibn Hasan Ali Salman). Dar Ibn ‘Affan.

Bukhari, al-. (1961). Sahih al-Bukhari. Jil. I. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Dailami, al-,‘Abd al-Wahhab bin Luthf. (1998). Dhawabith al-Fatwa fi Dhaw'i al-Kitab wa al-Sunnah wa al-Manhaj al-Salaf al-Sholih. dlm. Majallah Majma‘ al-Fiqh al-Islami. bil 11. jld. 2.

Ghazali, al-, Abu Hamid Muhammad. (1993). Al-Mustasfa min ‘ilm al-usul (ed. Muhammad ‘Abd al-Salam ‘Abd al-Safi). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Ghazali, 1400. al-Mankhul, Tahqiq: Muhammad Hasan Hito, Beirut, Dar al-Fikr. ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. (2001). Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah. Amman: Dar al-Nafa’is.

Ibn Qayim al-Jauziyyah. (1973). I’lam al-Muwaqqi’in, Beirut, Dar al-Jil. jld 1.

Mohammad al-Tahir al-Misawi (1998). Ibn Asyur wa Kitabuhu Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah, Kuala Lumpur, Al-Basyair li al-Intaj al-Ilmi. Muhammad Fathi al-Duraini, 1997. al-Manahij al-usuliyyah, Beirut, Muassasah al-Risalah.

Nasrul Hisyam Nor Muhamad. (2009). Elemen Qabd (Pindahan Milikan) Dalam Hibah: Analisis Terhadap Keperluan dan Pelaksanaannya Mengikut Perspektif Undang-Undang Islam. Jurnal Syariah, Jil 17, bil. 2 (2009) 243-266.

Nasrul Hisyam Nor Muhamad. (2010). Hibah Dalam Undang-Undang Islam Prinsip & Amalan. Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia.

Nasrul Hisyam Nor Muhamad. Pemakaian Prinsip Hibah Dalam Sistem Kewangan Islam di Malaysia: Tumpuan Kepada Industri Perbankan Islam dan Takaful. Jurnal Teknologi. 52, Mei 2010, 69–81 © Universiti Teknologi Malaysia.

Nasrul Hisyam Nor Muhamad. (2011). Janji Hibah: Analisis Mengikut Perspektif Undang Undang Islam dan Potensi Pelaksanaannya Sebagai Alternatif Kepada Penyelesaian Pusaka di Malaysia. Jurnal Kanun.

Nasrul Hisyam Nor Muhamad. (2008). Pemasukan Syarat ‘Umra dan Ruqba dalam Kontrak Hibah: Satu Analisis Perbandingan. Prosiding International Seminar on Research in Islamic Studies 2008 (ISRIS’08), anjuran Universiti Malaya, 17-18 Disember, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Nuruddin Mukhtar. (1998). al-Khadimi, al-Ijtihad al-Maqasidi, Qatar.

Qaradawi, al-, Yusuf. (1408H). al-Ijtihad wa al-Tajdid baina al-Dhawabith al-Shar‘iyyah wa al-Hajat al-Mu‘ashirah, Fiqh al-Da‘wah Malamih wa Afaq. Qatar: Markaz al-Buhuth wa al-Ma‘lumat.

Qaradawi, al-. (2007). Dirasah fi fiqh maqÄá¹£id al-Sharī’ah: Bayna al-maqÄá¹£id al-kulliyyah wa al -nusus aljuz’iyyah. Al-Qaherah: Dar al-Shuruq.

Qaradawi, al-, Yusuf. (1396). al-Ijtihad fi al-Syari‘ah al-Islamiah. al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-‘Ilmiah.

Suhaimi b. Mustar. (2013). Keperluan Ijtihad Dalam Pengurusan Pewarisan Harta: Kajian Terhadap Amalan Nuzriah di Singapura. Jurnal Teknologi, 60.

Suhaimi b. Mustar. (2013). Kedudukan Joint-Tenancy Dalam Undang-Undang Islam Dan Kepentingannya Dalam Pengurusan Pewarisaan Harta Di Singapura. Prosiding Seminar Penyelidikan Kewangan dan Kehartaan Islam (SPEKKI) anjuran Universiti Malaya, 19-20 Februari, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Syahida Abdullah, Hafas Furqani. (2012). The Objectives of Shariah (Maqasid Shariah) in Takaful: Highlighing The Noble Practice. International Conference on Management, Economics and Finance (ICMEF 2012) Proceeding, 15-16 October, Hilton Hotel, Kuching, Sarawak, Malaysia.

Yusuf Hamid al-Alim. (1991M). al-Maqasid al-Aamah li al-Syariah al-Islamiyyah, USA, al- Maahad al-Alami li al-Fikr al-Islami.

Zuhayli, al-, Wahbah. (1989). al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. jld 5. Damsyik: Dar al-Fikr.

__________Majallah Majma’ al-Fiqh al-Islami. Jilid 2, No. 5; Jilid 1, No. 6. Majallat al- Ahkam al-‘Adliyyah

_________Administration of Muslim Law Acts, 1966 (Akta Pentadbiran Undang Undang Islam Singapura) Akta Pentadbiran Hukum Islam (Bab 3, Bahagian 32). Fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa, Majlis Ugama Islam Singapura.

________(2012). Factsheet Fatwa on Revocable Insurance Nomination. Singapore: Issued by Fatwa Committee of MUIS.

________(2011). Panduan Bagi Muslim Membeli dan Memiliki Rumah HDB Secara Joint- Tenancy. Singapura: Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS

________Kumpulan Fatwa 1. (1987). Singapura: Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS).

________(2012). Soal Jawab Fatwa Yang Dinilai Semula Berkaitan Nominasi Insurans. Singapura: Majlis Ugama Islam Singapura.

________Fail-Fail Fatwa. (1968-2006): Majlis Ugama Islam Singapura, MUIS.

Downloads

Published

2014-07-15

How to Cite

Mustar, S., & Muhamad, N. H. N. (2014). Maqasid Shari’ah dalam Pewarisan Harta: Analisis Terhadap Amalan Penamaan Insurans di Singapura. Sains Humanika, 2(1). https://doi.org/10.11113/sh.v2n1.380