Kesalahan Ortografi dan Implikasinya dalam Penulisan Esei Berpandu dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam Bukan Penutur Arab: Satu Kajian di Universiti Sains Islam Malaysia

Authors

  • Azlan Shaiful Baharum USIM
  • Rosni Samah USIM
  • Asma Abdul Rahman USIM

DOI:

https://doi.org/10.11113/sh.v14n2.1479

Keywords:

Kesalahan Ortografi, Implikasi, Penulisan Esei Berpandu, Pelajar Bukan Penutur Arab, Universiti Sains Islam Malaysia

Abstract

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti kesalahan ortografi dalam penulisan berpandu oleh pelajar Sarjana Muda Bahasa Arab dan Komunikasi (SMBaK), Fakulti Pengajian Bahasa Utama USIM. Sampel kajian ini terdiri daripada 33 orang lelaki dan perempuan. Mereka diminta untuk menulis satu esei berpandu. Dari penulisan tersebut pengkaji mencari kesalahan mereka dan membilang kekerapan kesalahan tersebut. Kajian ini juga turut menyenaraikan contoh kesalahan yang dilakukan serta cadangan pembetulan bagi setiap kesalahan. Kajian ini juga diharap dapat membantu dalam mengemukakan beberapa cara mengatasi masalah kesalahan bahasa terutama aspek ortografi. Ia juga menjadi panduan kepada tenaga pengajar dalam bidang ini terutama dalam aspek penulisan esei. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan yang diadaptasi daripada metod analisis kesalahan bahasa oleh Aly Ahmed Madkour (2006). Pada akhir kajian, dapat disimpulkan bahawa kesalahan yang paling banyak dilakukan ialah penggunaan Hamzah Wasl dan Qath’. Oleh itu, tenaga pengajar perlu memainkan peranan yang penting dalam melatih para pelajar untuk menguasai kaedah tatabahasa ini. Ia juga penting untuk mengelakkan kesalahan yang dilakukan berulang setiap kali mereka menulis esei.

Kata kunci : Kesalahan Ortografi, Implikasi, Penulisan Esei Berpandu, Pelajar Bukan Penutur Arab, Universiti Sains Islam Malaysia

Author Biography

Azlan Shaiful Baharum, USIM

BAHASA ARAB

References

Rujukan

Abu Saiid Muhammad Abdul Majiid. (2007). Al-Ittijahat hadithah fi tadris at-ta’bir fi ‘asr aulamah. Prosiding Seminar Islmaiyyat Lughah wa adab fi bana’ hadharilil ummah Islmayyah.Universiti Islam Antarbangsa Malaysia, 165-184.

Adiny Abdul Hadi Salahuddin. (2000). Su’ubat lughawiyyat allati tuwajihu tholabah dirasat islamiyyah: Dirasat tahliliyyah tatbiqiyyah. Tesis Sarjana. Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Ahmad Abdul Qodir al-‘Alawiy. (2010). Analisis kesalahan pemakaian isim dhomir pada muhadatsah. Tesis Sarjana Pendidikan. Semarang: Universiti Negeri Indonesia.

Ahmad Sheikh Abdessalam. (2001). Muqaddimah fil ilmi lughah tatbiqi (maudhu’at mukhtarah wa qadhaya islamiyyah). Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Ainol Mardziah Zubairi & Isarji Hj. Sarudin. (2009). Motivation to learn a foreign language in Malaysia. GEMA Onlineâ„¢ Journal of Studies, 9(2), 73-87.

Amizan Helmi Muhammad. (2013). Turuq tadrib maharat alkalam lil mutanazirin bil madaris atthanawiyyah fil malizia. Tesis Sarjana. Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Nilai : Universiti Sains Islam Malaysia.

Anida Abd.Rahim. (2003). Strategi Pembelajaran Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Melayu, Tesis Sarjana, Universiti Malaya, K.Lumpur.

Arif Karkhi. (1994). Ta'lim Al-Lughah Al-'Arabiyyah li Ghairi Al-Arab: Dirasat fi Al-Manhaj wa Turuq Al-Tadris.Kaherah: Dar Al-Thaqafah li Al-Nasyr wa Al-Tauzi'.

Awang Mohamad Amin. (1994). Beberapa masalah penterjemahan ganti nama bahasa Arab ke bahasa Melayu. (dalam) Dewan Bahasa, keluaran Mac 1994.

Azlan Shaiful Baharum. (2013). Kesalahan bahasa dalam penulisan berformat dalam kalangan Pelajar pengkhususan bahasa arab di institusi pengajian tinggi awam Malaysia. Tesis Doktor Falsafah. Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Azlan Shaiful Baharum et.al (2017). Alakhta’ Alughawiah Ladal Attullab Aljamiah Almalizyyah. Nilai: Penerbitan USIM Press.

Che Kamarudin Kamel Che Muhammad. (1999). Satu Kajian Penguasaan Nahu Bahasa Arab Peringkat Menengah Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Arab. Projek ilmiah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Che Radiah Mezah, & Norhayati Awang. (2007). Panduan Menulis Kedudukan Hamzah Dalam Perkataan Arab. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Che Radiah Mezah. (1995). Kesilapan Bahasa dalam Karangan Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Melayu. Tesis Sarjana. Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Che Radiah Mezah. (2009). Kesilapan Leksikal Dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Serdang, Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Che Radiah Mezah. (2010). Kedudukan "Hamzah" Dalam Perkataan: Kaedah Penulisannya Diabaikan Dalam Pengajaran. In Che, Pengajaran Bahasa Arab : Himpunan Pedoman Buat Guru dan Bakal Guru Siri 1(pp. 54-62). Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Fahed Khalil Zayed & Fatima Saadi. (2006). Fannul kitabah wa ta’bir. Amman: Maktabah al-Risalah.

Foo,B., & Richrds, C. (2004). English in Malaysia. RELC Journal, 35 (2), 229-240.

Ghazali Yusri, Nik Rahimi, Parilah M. Shah, Wan Haslina & Muhammad Sabri Sharir. (2012). Penggunaan bahasa arab lisan dan hubungannya dengan strategi pengurusan sumber. GEMA Onlineâ„¢ Journal of Studies, 12(2), 505-520.

Hanan Hasan. 2014. Marifah mufradat fil maqalah islamiah lada tholabah sanah rabiah fi kullia syariah wal qanun biljamiah. Projek Ilmiah Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Nilai : Universiti Sains Islam Malaysia.

Hanizam Mohamad Ghazali. (2004). Al-Akhta’ lughawiyyah kitabiah lada tullab malayuwiyyin fi istikhdam masdar: dirasah tahliliyyah. Tesis Sarjana. Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Institut Bahasa Arab. (1984). Al-akhta’ lughawiyyah tahririyah litullab mustawa mutaqaddimfi ma’had al-lughah al-arabiyyah. Makkah al-Mukarramah:Institut Bahasa Arab.

Izzah Fathiyah Borhan. (2014). Faalaiat thariqah lu’bah lughawiah fi taalum lughah arabiah lada tholabah sanah thaniah fil madrasah thanawiah Pekan Baru Muar Johor. Projek Ilmiah Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Nilai : Universiti Sains Islam Malaysia.

Jassem, J. A. (2000). Study on Second Language Learners of Arabic : An Error Analysis Approach. Kuala Lumpur: A.S.Noordeen.

Johanson. (1972). The Indentification and Evaluation of Errors in Foreign Language: A Functional Approach, in Svartvic (ed.). Errata: Papers in Error Analysis Lund.

Kamarul Shukri Mat Teh. (2009). Penggunaan strategi pembelajaran bahasa arab di kalangan pelajar sekolah menengah. Tesis Doktor Falsafah. Fakulti Pendidikan. Bangi: Univesiti Kebangsaan Malaysia.

Kamarul Shukri, Mohamed Amin, Nik Rahimi & Zamri Mahmood. (2009). Strategi metafizik:

Kamarulzaman Abdul Ghani. (2011). Kebolehbacaan buku teks bahasa arab tinggi berasaskan ujian kloz dalam kalangan pelajar di SMKA. GEMA Onlineâ„¢ Journal of Studies, 11(2), 53-66.

Kesinambungan penerokaan domain utama pembelajaran bahasa. GEMA Onlineâ„¢ Journal of Studies, 9(2), 1-13.

Khazri Osman & Ku Siti Esah Ku Ibrahim. (2012). Analisa kesalahan pelajar dalam penulisan bahasa Arab:kajian kursus maharat al-kitabah.Prosiding Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012. Bangi: Univerisiti Kebangsaan Malaysia. 130-138.

Madihah Muhammad Yusof. (2009). Mustawa ma’rifah jumal ismiyyah lada tholabah wa tholibat sanah thalithah fi kuliyyah quran wa sunnah. Projek Ilmiah. Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Mahama Duriyah. (1999). Al-akhta’ fi istikhdam dhamair arabiyyah lada tholabah Jamiah al- Amir Songkla bi Fatani. Tesis Sarjana . Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Maheram Ahmad. (2011). Pengaruh Gaya Bahasa Arab dalam Terjemahan Arab-Melayu. (Atas talian). Muat turun 14 Ogos 2014, dari http://maharani-mamailham.blogspot.com/2011/04/pengaruh-gaya-bahasa-arab-dalam.html

Maimun Aqsha Lubis & Jamaliah Rani. (2007). Strategi pembelajaran akses kendiri Bahasa Arab Tinggi dan hubungannya dengan pencapaian: Satu kajian tinjauan. Seminar Kebangsaan Isu-Isu Pendidikan Negara Ke-3. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 13-14 Februari.

Mastura & Kaseh, (2012). Penggunaan Strategi Pembelajaran Kemahiran Bertutur Bahasa Arab: Kajian Di Pusat Asasi Uiam, Persidangan Kebangsaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012, (PKEBAR’12), Banggi: UKM.

Menggunakan Modul Asadullah. Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri Ke 7 ( Peringkat Nusantara), pp. 37-47. Gontor: Institut Studi Islam Darussalam.

Mikhail Ibrahim & Mahmud Mohamed Ali. (2007). Tahlil akhta’ lughawiyyah lada tullab jamiah ulum islmaiyyah. Prosiding Seminar Islmaiyyat Lughah wa adab fi bana’ hadharilil ummah Islmayyah.Universiti Islam Antarbangsa Malaysia. 359-376.

Mohamad Hazwan Abdul Rahman. (2018). Mustawa Iktisab Mufradat Alarbiah Lada Tulab Almarkaz Attamhidi Bi Jamiatil Ulum Alislamiyyah Alamaliziyyah. Tesis Master. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Mohamad Sonang Siregar. (2014). Analisis Kesalahan dalam menerapkan konsep Af’alul Khamsah dalam Kalimat. Projek ilmiah. Fakulti Bahasa Dan Sastera Arab. Jakarta: Universiti Negeri Indonesia.

Mohamed Ahmed Hamed Mohamed Ali. (2010). Anmat al-akhta’ al-imlaiyaah: asbabuha wan manhajiyah ‘ilajiha litholabah almalayuwiyyin fil jamiah islamiyyah alamiyyah bimalizia. Tesis Doktor Falsafah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohamed Ewadh. (1983). Error Analysis and some problems in learning Arabic as a foreign language. Arab Journal of Language Studies, 1(2). Khortoum: Institut Bahasa Arab Antarabangsa.

Mohd Fauzi Abdul Hamid. (2012). Istratijiat al-Muhakah wa turuquha fi Ta’lim al-Insya’ wa taalulmihi ala mustawa al-syahadah al-diniah al-‘aliah (STAM): At-tathbiq lada altulab wal tolibat bissanah assadisah minal madrasah althanawiyyah aldiniah Bandar Baru Salak Tinggi. Tesis Sarjana. Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Nilai : Universiti Sains Islam Malaysia.

Mohd Hakim Rosli. (2008). Tahlil akhta’ uslubiyyah fi ta’bir tahriri arabilada tullab syahadah thanawiyyah maliziah. Tesis Sarjana. Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Mohd Nazmi Desa. (2009). Meningkatkan Kemahiran Menulis Kedudukan Hamzah Dalam Perkataan Arab Dalam Kalangan Pelajar PISMP Bahasa Arab di IPGM Kampus Tuanku Bainun Dengan

Mohd Zaini Sejo. (2012). Penekanan ilmu Morfologi dalam buku teks bahasa Arab KBSM. Prosiding Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012. Bangi: Univerisiti Kebangsaan Malaysia. 190-205.

Muhamad Hanan. (2011). Asbab Khawf lada Talabah Jamiah Malaya fi Kulliyah Islamiyah fi Muhadathah. BA thesis. Faculty of Major Languages. Nilai: Islamic Science University of Malaysia.

Nadwah Daud & Nadhilah Abdul Pisal. (2014). Permasalahan Pertuturan Dalam Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua. GEMA Onlineâ„¢ Journal of Studies, 14(1), 117-133.

Naimah Abdullah. (1995). Masalah Ejaan Arab di kalangan Pelajar Melayu. Disertasi Sarjana. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Nonglaksana Kama. (2007). Istratijiyyat ta’allum lughah arabiyyah wa alaqatuha bi akhta’ lughawiyyah li muta’alimi arabiyyah fil jamiah islamiyyah alamiah malizia: dirasah tahliliyyah. Tesis Doktor Falsafah. Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Nor Ain Ramlan. 2014. Anshithah addaurah almukathafah bimaharat lughatil quran fi raf’I mustawal maharat allughawiyah lada tholabah ssnah ula bilkulliyah. Projek Ilmiah Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Nilai : Universiti Sains Islam Malaysia.

Nor Azizi Ismail, Lubna Abd Rahman & Wan Azura. (2007). Tahlil kitabah arabiyyah: dirasah fi jamiah ulum islamiyyah maliziah. Prosiding Seminar Islmaiyyat Lughah wa adab fi bana’hadhari lil ummah Islmayyah.Universiti Islam Antarbangsa Malaysia. 309-318.

Norasmazura Muhammad. (2005). Al-akhta’ fiistikhdam atta’rif wa tankir liddarisin fi madaris diniyyah biwilayah Kelantan: dirasah wasfiyyah tahliliyyah. Tesis Sarjana. Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Norfarhana Mat Nawi. (2014). Thoriqah Taalim al-Insya’ fil Madrasah addiniah Maahad sunniah PAsir Puteh biwilayah Kelantan. Projek Ilmiah Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Normalis Amzah, Natsue Hieda & Mimiko Nezu. (2012). Penerapan unsur budaya dalam pembelajaran bahasa Jepun. GEMA Onlineâ„¢ Journal of Studies, 12(2), 407-425.

Nur Hafizah Abdul Aziz. (2014). Penggunaan Kaedah Imitasi Dalam Penulisan Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Universiti. Tesis Master. Kuala Lunpur: Universiti Malaya.

Nur Pratiwi, Suhaila Zailani Hj. Ahmad & Salamiah Ab. Ghani. (2014). Kajian Terhadap Faktor Keresahan Pelajar Dalam Kelas Maharat al-Muhadathah wal Khatabah. Prosiding Seminar Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab 2014. Banggi: UKM.

Nurazan M. Rouyan. (2004). Strategi Pembelajaran Bahasa dalam Pembelajaran Bahasa Arab: Kajian di KUSZA. MA dissertation. Banggi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nurmalyanah Mohd Ramli. (2014). Qudrah tarjamah alkalimat assyaiah fil akhbar lada tholabah sanah thalithahalhaizin bi jaizah Amid kuliyah. Projek Ilmiah Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Nilai : Universiti Sains Islam Malaysia.

Nurul Afiah Abdul Shukor. (2014). Iktisab almufradat ashahiah fil jaridah arabiah lada tullab assanah rabiah fi kuliyyah alluughah al arabiah fil kuliah. Projek Ilmiah Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Nilai : Universiti Sains Islam Malaysia.

Nurul Aimi Amirah Rosli. (2014). Maarifatul jumlah ismiah lada tholabah sanah thaniah fi qismil fiqh wal fatwa. Jamiatul ulum islamiah maliziah. Projek Ilmiah Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Nilai : Universiti Sains Islam Malaysia.

Nurullah Abdullah Hashim. (2005). Al-akhta’ fi istikhdan nawasikh lada tholabah al-madaris thanawiyyah diniyyah biwilayah Pahang. Tesis Sarjana. Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Rabiah Adawiah Sururi. (2014). Mustawa bina’ aljumah minas surah lada tholbah assanah ula bikuliyah dirasat lughah raisah fi jamiatul ulum alislamiah almaliziah. Projek Ilmiah Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Nilai : Universiti Sains Islam Malaysia.

Rohaizaf Maizani Mat Zain. (2013). Toriqah mubasyirah fi taalum lughah arabiah lil mustawa mubtadi’: dirasah fi markaz dirasat asasiah di jamiah islamiah alamiah malizia. Tesis Doktor Falsafah. Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Nilai : Universiti Sains Islam Malaysia.

Rohaizaf Maizani Mat Zain et.al. (2018). Ta’lim Maharatil Kalam Billughatil Arabiah Linnatiqin Bighairiha. Nilai: Penerbitan USIM Press.

Rosni Samah & Mohd. Marwan Ismail. (2006). Mustawa tholabah syahadah ‘alyyah diniyyah maliziah fi madh balaghah arabiah wa masyakiliha: dirasah fil madaris diniah biwilayah Selangor. Laporan Penyelidikan. Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Rosni Samah, Mohd Fauzi Abdul Hamid, Shaferul Hafes Sha’ari & Amizan Helmi Mohamad. (2013). Aktiviti pengajaran kemahiran bertutur bahasa arab dalam kalangan jurulatih debat. GEMA Online™ Journal of Studies, 13(2), 99-116.

Rosni Samah. (2007). Penggunaan internet dalam pengajaran bahasa: kajian terhadap bahasa Arab komunikasi pelancongan. Malaysian Education Dean’s Council Journal, 1(2), 83-95.

Rosni Samah. (2012). Pembinaan Ayat Bahasa Arab dalam Kalangan Lepasan Sekolah Menengah Agama. GEMA Online® Journal of Language Studies. Vol. 12(2), 555-569.

Rosni Samah. (2014a). Using SILL’s Strategies among Student in Learning Arabic Language in Malaysia. Wulfenia Journal. Vol 21, No. 1. 26-34.

Rosni Samah. (2014b). Suggested Strategies for Non Arabic Speakers in Learning Arabic Language. Pensee Journal. Vol 76, No. 1. 232-239.

Rosni Samah. (2014c). The Development of Imitation Strategy Inventory for learning Arabic Language in Malaysia. Pensee Journal. Vol 76, No. 6;Jun 2014

Ruzuani Muhammad. (2009). Al-akhta’ imlaiyyah fi isti’mali hamzatul wasli wal qati’lada tholabah fi qism tarbiyyah bil jamiah ulum islamiyyah maliziah. Tesis Sarjana. Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Sueraya Che Haron et al., (2010), Understanding Arabic-Speaking Skill Learning Strategies among Selected Malay Learners: A Case-Study At The International Islamic University Malaysia (IIUM), Contemporary Issues in Education Research; Aug 2010; ProQuest Education Journals.

Siti Ilham Muhammad. (2018).Daurul Munazoroh Fitanmiah Maharatil Muhadathah Ladal Mutanazirinfi Tolabah Darul Quran JAKIM. Tesis Master. Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai.

Wejdan Mohamad Salleh Kenali. (2000). Tahlil al-akhta’ kitabiah fi isti’,li huruf al-jar tittalabah malayuwiyyin fi qism lughatil arabiyyah wa adabiha. Tesis Sarjana. . Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Zarima Mohd Zakaria. (2005). At-ta’bir kitabiy lada thalabahmaliziyyin bilmadaris thanawiyyah diniyyah biwilayah silanjur. Tesis Sarjana. Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Zuhdi Abu Khalil & Nabil Khalil Abu Haltam. (1995). Al-mursyid fi kitabah insha’ litullab almarhalatain al-I’dadiyyah wa thanawiyyah. Doha: Dar al-Thaqafah.

Downloads

Published

2022-05-01

How to Cite

Shaiful Baharum, A., Samah, R., & Abdul Rahman, A. (2022). Kesalahan Ortografi dan Implikasinya dalam Penulisan Esei Berpandu dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam Bukan Penutur Arab: Satu Kajian di Universiti Sains Islam Malaysia. Sains Humanika, 14(2), 1–12. https://doi.org/10.11113/sh.v14n2.1479

Issue

Section

Articles