Epistemologi Sains Halal: Kajian Ayat-Ayat Al-Quran Terpilih

Authors

  • Shahirah Said Universiti Teknologi MARA (UiTM), 13500 Bukit Mertajam, Pulau Pinang
  • Mohd Shukri Hanapi Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

DOI:

https://doi.org/10.11113/sh.v14n1.1443

Keywords:

Falsafah, Sains Islam, Sains Halal, Epistemologi, sains moden

Abstract

Epistemologi merupakan salah satu perbincangan hierarki ilmu yang membuktikan kekuatan rujukan dan sumber ilmu. Hal ini termasuklah bidang ilmu sains halal. Kemajuan bidang sains halal telah diberi tumpuan bagi memastikan seluruh manusia bagi mendapatkan manfaat produk halal semaksimum mungkin. Sebagai contoh, penghasilan makanan ubah suai genetik, bioteknologi moden tumbuhan dan penggunaan teknologi seperti stunning dan thoracic sticking untuk membantu pihak pengeluar rumah sembelih. Namun timbul persoalan, apakah kesan perkembangan sains dan teknologi tersebut memberi manfaat kepada manusia? Apakah epistemologi bagi bidang sains halal tersebut? Memandangkan isu ini melibatkan orang Islam maka kajiannya perlu dirujuk kepada Al-Quran. Oleh itu, makalah ini mempunyai dua objektif. Pertama, mengenal pasti konsep sains halal dan kedua menganalisis ayat-ayat Al-Quran terpilih mengenai epistemologi sains halal. Kajian secara kepustakaan ini mendapati terdapat ayat Al-Quran yang membincangkan kepentingan wahyu dalam sains halal. Secara tidak langsung wahyu juga menonjolkan keterbatasan akal manusia. Justeru manusia perlu kembali kepada Al-Quran sebagai rujukan utama di samping tidak menolak peranan akal manusia dalam menginterpretasikan masalah ummah. Namun kedudukan wahyu adalah yang tertinggi dalam epistemologi menurut Islam.

References

Abd. Rahman Abdullah. (2010). Wacana falsafah sains, sejarah dan pemikiran. Pulau pinang: Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), USM.

Al-Fayruz’abadiy, Abu Tahir bin Ya‘qub .(2011a). Tafsir Ibnu ‘Abbas Jilid 1 (Terj. Ubaidillah Saiful Akhyar. Selangor: Al-Hidayah House Of al-Quran Sdn Bhd

Alias Azhar. (2010). Faktor pembangunan dan kemunduran pengajian sains Islam silam. Jurnal Hadhari Bil. 3. Hlm 43-59

Al-Maraghiy, Ahmad Mustafa. (2001a). Tafsir al-Maraghiy Jilid 1 (Terj. Muhammad Talib: Tafsir al-Maraghiy). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka

Al-Qurtubiy, Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansariy. (2008). Tafsir al-Qurthubi (Terj. Fathurrahman, Nashiulhaq dan M.Ikbal Kadir). Jakarta: Pustaka Azzam

Al-Syawkaniy, Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad. (2008a). Tafsir fathul qadir Jilid 4 (Terj. Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azzam)

Al-Tabariy, Abi Ja‘far Muhammad bin Jarir. (2009a). Tafsir Ath-Thabari Jilid 1-11 (Terj. Ahsan Askan). Jakarta: Pustaka Azzam

Anis Najiha & W.A. Wan Nadiah (2014). Alkohol (arak dan etanol) dalam makanan halal. Jurnal Intelek. Vol 9(1). Hlm 40-51

Arieff Salleh Rosman & Aemy Liza Minhat. (2012, t.t). Konsep halal dan toyyib menurut al-Quran: Kajian tematik terhadap kitab tafsir at-tobari dan al-qurtubi. Kertas kerja yang dibentangkan di 1st World Conference On Islamic Thought and Civilization. Anjuran Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah.

Az-Zuhaili, Wahbah az-Zuhaili (2016). Tafsir al-Munir Jilid 5 (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman Subadi dan Muhammad Mukhlisin). Jakarta: Gema Insani

Cemil Akdogan. (2008). Sains dalam Islam dan Barat. Dlm. Baharudin Ahmad. Falsafah Sains dari Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Danial Zainal Abidin. (2003). Perubatan Islam dan bukti sains moden edisi ke-2. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.

Danial Zainal Abidin. (2003). Perubatan Islam dan bukti sains moden edisi ke-2. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.

Danial Zainal Abidin. (2014). Quran saintifik edisi kemaskini. Batu Cave: PTS Millinnea Sdn Bhd.

Hamka. (1990). Tafsir al-Azhar. Singapura: Pustaka Nasional PTE. LTD.

Harlida Abdul Wahab & Alias Azhar. (2014). Halalan tayyiban dalam kerangka perundangan Malaysia. Makalah. Jun, 26 KANUN (1).103-120.

Harun Yahya. (2001). Miracles of the Qur’an. Canada: Al-Attique Publisher Inc. Canada

Ibn Kathir. (2008a). Tafsir Ibnu Kathir. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. Jilid 1-8. Indonesia: Penerbit Pustaka Imam Asy Syafie

Ibrahim Abu Bakar (2017). Falsafah dan klasifikasi ilmu. Dlm. Ahmad Sunawari Long (ed). Falsafah Ibnu Khaldun. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia

Latifah Amin, Siti Fairuz Sujak, Abdul Latif Samian et al. (2011). Pendekatan Islam dalam memahami percanggahan manfaat dan risiko bioteknologi moden tumbuhan. Jurnal Hadhari 3 (2).1-22.

Lokman Ab. Rahman. (2013). Saintis dan halal. Diakses dari http://www. pehma. org.my /artikel/101-saintis-dan-halal.html Pada Tarikh 19 April 2016

M. Quraish Shihab (2003a). Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an, Jilid 5. Jakarta: Penerbit Lentera Hari.

Mat Rofa Ismail. (2006). Falsafah sains pendekatan kualitatif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Maurice Bucaille. (1997). The Qur’an and the modern science. Saudi Arabia: Internation Islamic In Publishing House. Media Komputindo.

Mohamed Tawfik. (2008). The Quran and the modern science. picture illustrated science from the Quran. Bloomington: AuthorHouse

Mohammad Aizat Jamaluddin & Mohd Anuar Ramli. (2013, November). Aplikasi istihalah dalam industri halal semasa. Kertas Kerja yang dibentangkan di Seminar Pendekatan Istihalah Dalam Produk yang Berunsurkan Babi. Anjuran Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang dengan kerjasama Universiti Teknologi Mara Pulau Pinang.

Noor Hisham Md Nawi dan Nurul Hudaini Md Nawi (2017). Wacana falsafah ilmu dinamika dan perspektif. Kota Baharu: Penerbit Universiti Malaysia Kelantan

Nurrulhidayah A. Fadzlillah, Yaakob Che Man et. al (2012). The contribution of science and technology in determining the permissibility (halalness) of food products. Revelationand Science Journal.Vol. 02, No.01. 1-8

Osman Bakar. (2008b). Mewujudkan tamadun ilmu berdasarkan tauhid. Dlm. Baharudin Ahmad (ed). Falsafah Sains Dari Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Qutb, Sayid. (2001). Tafsir fi zilalil qur’an di bawah bayangan al-Qur’an (Terj. Yusoff Zaky Yacob). Kota Bharu: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.

Ramli Awang. (2003). Falsafah sains dan pembangunan ke arah dimensi baru. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli Awang. (2003). Falsafah sains dan pembangunan ke arah dimensi baru. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Saadan Man & Zainal Abidin Yahya. (2014). Halalkah makanan kita?. Selangor: PTS Islamika Sdn Bhd

Saadan Man. (2012). Darurat ubat daripada babi: sampai bila?. Dalam Norkumala Awang (ed). Bila Babi Bukan Babi Analisis Awal. Kuala Lumpur: Penerbit IKIM

Seyyed Hossein Nasr. (2008). Islam dan sains moden. Dlm Baharudin Ahmad (ed). Falsafah sains dari perspektif Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Syed Muhammad Naquib Al-Attas. (2007). Tinjauan ringkas peri ilmu dan pandangan alam. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Syed Muhammad Naquib al-Attas. (2011). Islam and the philosophy of science. prolegomena to the metaphysics of Islam; An exposition of the fundamental elements of the worldview of Islam. Vol. Hlm 111-142

Yusuf al-Qaradhawi (2015). Halal dan haram dalam Islam. Terj. Zulkifli Mohamad Al-Bakri. Nilai: Pustaka Cahaya Kasturi Sdn Bhd.

Zakir Naik (2014). The Qur’an and modern science. Compatible or imcompatible? (t.t): Darussalam

Ziauddin Sardar (1992). Hujah sains Islam. Terj. Abdul Latif Samian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Zulkifli Mohamad al-Bakri (2007a). Pilih makanan yang halal lagi baik. Diakses dari http://zulkiflialbakri.blogspot.my/search?q=halal Pada 28 September 2016

Downloads

Published

2022-01-01

How to Cite

Said, S., & Hanapi, M. S. (2022). Epistemologi Sains Halal: Kajian Ayat-Ayat Al-Quran Terpilih. Sains Humanika, 14(1), 10–19. https://doi.org/10.11113/sh.v14n1.1443

Issue

Section

Articles