Amalan Penyeliaan Klinikal Mempengaruhi Tahap Keberkesanan Pengajaran Guru Di Daerah Kuala Kangsar

Authors

  • Nur Nazurah Mohd Noramin Chang School of Education, Faculty of Social Sciences and Humanities, University Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia
  • Khadijah Daud School of Education, Faculty of Social Sciences and Humanities, University Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-2.1491

Keywords:

Supervision, clinical, effectiveness, teaching, quality, incentives

Abstract

This descriptive study was carried out through a questionnaire on ten schools in the Kuala Kangsar Zone of Perak to observe the clinical supervision of principals. The main purpose is to identify teachers' perceptions of clinical supervision that was carried out by the principals and to see the effectiveness of supervision towards the quality of teaching in schools. A total of 175 sets of questionnaires were distributed to teachers in eight selected schools. Pilot study was conducted to determine the reliability of instrument of the study. The data were collected quantitatively and analyzed using the Statistical Package For Social Sciences (SPSS) version 20.0. The Pearson Correlation Test was used to test the hypothesis of this study. In addition, mean, frequency, and percentage are also used in analyzing data. The findings revealed that teachers' perceptions of clinical supervision conducted by principals were high. The efficacy of clinical supervision in study schools was also high. The three main phases of the clinical supervisory approach are clearly carried out by the principles as a supervisor. From the analysis of the correlation test, there is a significant correlation between the perceptions of the teachers towards the quality of teaching. At the end of the study, recommendations on the implementation of clinical supervisory exercises at the school were outlined, along with suggestion of future research.

References

Abdul Ghani Abdullah (2010). Kepimpinan Dan Penambahbaik Sekolah. Puchong Selangor. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Abdul Rahman Abdul Majid Khan (2011). Penyeliaan Klinikal Dari Perspektif Pengajaran Di Sekolah. Selangor. P.T.S Publications & Distributors Sdn.Bhd.

Abdul Shukor Abdullah (2012). Pengurusan Penyeliaan Dalam Suasana Sekolah Isu Dan Strategi. Jurnal Pendidikan, 31(71), 33-39

Acheson, K. & Gall, M. (1980). Techniques in the Clinical Supervision Of Teachers.New York: Logman

Al Ramaiah A. L. (1999). Kepimpinan Pendidikan: Cabaran Masa Kini. Petaling Jaya: Ibs Buku Snd. Bhd.

Alimuddin Mohd Dom (2016). Kepimpinan Instructional: Peranan Pengetua Dan Guru Besar Dalam Meningkatkan Kualiti Pengajaran Dan Pembelajaran Di Bilik

Azizi & Jaafar (2006). Membentuk Identiti Remaja. Kuala Lumpur. Pts Profesional Publishing Sdn .Bhd.

Boardman, W., Charles, Dougless R. Hari Dan Bent K. Rudyard. (1953). Democratic Supervision in Secondary School. Massachusetts: Houghton Mifflin Company.

Carroll, J. (1989). A Model Of School Learning. Teacher College Record, 64, 723-73

Chia Peggie (2012). Amalan Penyeliaan Pengajaran Ke Atas Guru-Guru Teknikal Sekolah-Sekolah Menengah Teknikal Di Malaysia. Universiti Teknologi Malaysia. Tesis Sarjana Pendidikan.

Cogan, K.L. (1973). Clinical Supervision. Bostom: Miflin

Faridah Md. Pungot (2015). Kesan Penyeliaan Pihak Pengurusan Terhadap Kecemerlangan Kerja Guru Di SM Teknik Kluang. Seminar Pendidikan FakultiPendidikan. 15 Oktober. Universiti Teknologi Malaysia Skudai.

Glatthorn, A.A. (1984). Differentiated Supervision. Alexandria, VA: Associantion for Supervision and Curriculum Development.

Glickman, C. D. (1989). Supervision of Instruction: A Develomental Approach. Georgia: Allyn and Bacon Inc.

Glickman, C., Gordon, S., & Ross- Gordon (2003). Supervision and Instructional Leadership (6 Ed.) Boston: Allyn & Bacon.

Glickman, C.D. (1985). Supervision of Instruction. Boston: Allyn & Bacon Inc.

Goldhammer, R. (1980). Clinical Supervision: Special Methods for the Supervision of Teachers. (2â¿áµˆ E.D.). New York: Random House.

Gordon S. P. (1990). Developmental Supervision. An Exploratory Study of a Promising Model. Jurnal of Curriculum and Supervision, 5, 293-307.

Haliza Hussin (2015). Amalan Dan Keberkesanan Penyeliaan Pengajaran Di Sekolah Menengah Luar Bandar Daerah Muar. Universiti Teknologi Malaysia. Tesis Sarjana Pendidikan.

Hamsan Abd. Latif (2012). Keberkesanan Perlaksanaan Sistem Penyeliaan Pengajaran Terhadap Guru-Guru Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Di Daerah Kluang Johor. Universiti Teknologi Malaysia. Tesis Sarjana Pendidikan.

Hussein Ahmad (1993). Pendidikan Dan Masyarakat: Antara Dasar, Reformasi Dan Wawasan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Ibrahim Mamat. (1998). Pengetua Sekolah Menangani Isu Dan Cabaran Kepimpinan. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan (1993). Buku Panduan Pengurusan Profesional Sekolah Menengah. Selangor. Malindo Printers Sdn. Bhd.

Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan (2014). Buku Panduan Pengurusan Profesional Sekolah Menengah. Selangor. Malindo Printers Sdn. Bhd.

John B. Miner (2005). Organizational Behavior: Foundations, Theories and Analyses, 145-150. New York: Oxford University Fress. Inc.

Kamaruddin Hj Kachar (1989). Strategi Pentadbiran Pendidikan. Teks Publishing Sdn. Bhd.

Kamus Dewan Bahasa Edisi Tiga (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2006). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2005-2010. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia (1987). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1987.Kuala Lumpur. Bahagian Sekolah.

Khairul Bariah Abidin (2007). Persepsi Guru Terhadap Amalan Penyeliaan Pengajaran Di Sekolah. Universiti Teknologi Malaysia. Tesis Sarjana Pendidikan

Krejcie R.V (1970). Determining Sample Size for Research Activities, Duluth: University Of Minnesota.

Latif Muhammad (2015). Perlaksanaan Kepimpinan Pengajaran Di Kalangan Pengetua Sekolah. Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang.

Lim Seng Thay (2011). Penyeliaan Pengajaran Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Zon Tiram Johor. Universiti Teknologi Malaysia. Tesis Sarjana Pendidikan

Lim Yeong Chang (2015). Hubungan Antara Penyeliaan Pengajaran, Kesediaan Mengajar Dan Profesionalisme Guru Di Kalangan Guru Teknikal. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Tesis Sarjana Pendidikan.

Lovell, J.T. & Phelps, M.S. (1977). Supervision In Tennessee As Perceived By Teachers, Principals And Supervisor. Educational Leadership, 35 (3), 227-228.

Lucio, W. (1967). Supervision: Perseptive and Propositions, Ascd, Washington D.C.

Malek Muhamat Sait (2014). Mengurus Khidmat Bimbingan & Kaunseling Sekolah. 180- 182. Kuala Lumpur: Pts Profesional Publishing Sdn Bhd.

Mimi Mohaffyza Mohamad (2013). Strategi Pembelajaran Koperatif Dalam Tajuk Rekabentuk Dan Penghasilan Projek. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Tesis Sarjana Pendidikan.

Mohamad Johdi Salleh (2007). Guru Efektif Dan Peranan Guru Dalam Mencapai Objektif Persekolahan Sekolah Rendah. Perspektif Guru Besar Institiut Pendidikan International (Uia). Jurnal Pendidikan, 87-113.

Mohd. Salleh Lebar (2010). Pentadbiran Pendidikan Dan Pendidikan Di Malaysia. Petaling Jaya: Addison Wesley Logman Malaysia Sdn Bhd.

Mohd Zaki Zakaria (2013). Amalan Pengetua Sebagai Pemimpin Penyeliaan Di Sekolah Dan Kesannya Kepada Sikap Guru-Guru Terhadap Penyeliaan Pengajaran. Tesis Sarjana Pendidikan. Universiti Malaya.

Mohd. Najib Abdul Ghafaar (2013). Reka Bentuk Tinjauan: Soal Selidik Pendidikan. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Mook Soon Sang (2008). Pedagogi Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran Puchong Selangor. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Mook Soon Sang (2008). Psikologi Pendidikan Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran. Puchong Selangor. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Nurahimah Mohd Yusoff. (2014). Hubungan Kualiti Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Bilik Darjah Dan Efeksi Guru. Jurnal Pendidikan, 25, 53-71

Nurlia Mohamad (2014). Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Sekolah Kebangsaan Di Daerah Kota Tinggi Johor. Universiti Teknologi Malaysia. Tesis Sarjana Muda Pendidikan.

Nurziana Anuar (2016). Tinjauan Terhadap Tahap Penyeliaan Guru Pembimbing Terhadap Guru Pelatih Semasa Menjalani Latihan Mengajar. Universiti Teknologi Malaysia. Tesis Muda Pendidikan.

Pajak Edward (2002). Clinical Supervision and Psychological Functions: A New Direction for Theory and Practice. Journal of Curriculum and Supervision Spring. 17(3), 189-205.

Pajak Edward (2008). Supervising Instruction: Differentiating For Teacher Success. (3 Ed.).Norwood, Ma: Christopher Gordon.

Radi Yahya (2016). Amalan Penyeliaan Pengajaran Terhadap Guru- Guru Sains Di Sekolah Menengah Daerah Muar Johor. Universiti Teknologi Malaysia. Tesis Sarjana Pendidikan.

Rahimah Ahmad (2008). Penyeliaan Klinikal; Satu Pendekatan Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah. Jurnal Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia, 32, 24-32

Ramaiah (1991). Kepimpinan Pendidikan: Cabaran Masa Kini. Selangor: Ibs Buku Sdn. Bhd.

Ramaiah (1995). Kepimpinan Pendidikan; Cabaran Masa Kini. Petaling Jaya. Ibs Buku Sdn Bhd.

Ramaiah (1999). Kepimpinan Pendidikan: Cabaran Masa Kini. Petaling Jaya: Ibs Buku Sdn. Bhd.

Robert, J. Kaden, Gerald Linda, Jay Courad Levison (2009). More Guerrilla Marketing Research. 187-195. United Kingdom: Sage Publications..

Rosmizana Yahya (2015). Amalan Penyeliaan Klinikal Di Sekolah-Sekolah Menengah Zon Bandar Di Daerah Muar. Universiti Teknologi Malaysia. Tesis Sarjana Pendidikan.

Ruhaida Mansor (2014). Meningkatkan Kemahiran Murid Tahun Satu Dalam Mengenal Dan Menulis Abjad Melalui Pengajaran Berteraskan Pra Sekolah.Prosiding Seminar Penyelidikan Ipba.

Saedah Siraj (2001). Perkembangan Kurikulum: Teori Dan Amalan. Selangor: Alam Pintar Enterprise.

Sarason, S.B. (1996). Revisiting The Culture Of The School And The Problem Of Change. New York: Teacher Collage Press.

Sergiovanni, T. J.Dan Starrat R. J. (1993). Supervision A Redefinition Fifth Edition. New York; Mcgraw Hill, Inc.

Shahril Marzuki (2014). Amalan Yang Berkesan Pengajaran: Kajian Di Sesetengah Sekolah Tinggi Di Wilayah Persekutuan Dan Selangor. Jurnal Pendidikan. Universiti Malaya. 1(1), 1-15.

Shamsuddin Mohamamd & Kamarul Azmi Jasmi (2016). Penyeliaan Guru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Johor Bahru: Penerbit Utm Press.

Slavin, R. (1994). A Theory of School and Classroom Organization. Dalam R. Slavin (Ed.), School and Classroom Organization. Hillsdale, Nj: Erlbaun

Subaidah Haleed (2016). Persepsi Guru- Guru Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru Terhadap Kesan Penyeliaan Pengetua Ke Atas Peningkatan Kualiti Pengajaran Guru. Universiti Teknologi Malaysia. Tesis Sarjana Pendidikan.

Sufaat Tumin, Mohamad Mahadi & Azman Adnan (2011). Pengurusan Sekolah Oleh Pengetua Yang Sentiasa Sibuk. Jurnal Persidangan Kebangsaan Pengetua Sekolah Menengah , 2, 1 – 8.

Sufean Hussin, Shahril @ Charil Marzuki, Ahmad Zabidi Abdul Razak, Habib Md. Som & Aliana Ranee (2005). Pentadbiran Dalam Pembangunan Pendidikan, 34. Kuala Lumpur; Pts Professional Publishing Sdn Bhd.

Sulaiman Masri (2005). Kaedah Penyelidikan Dan Panduan Penulisan (Esei, Proposal Dan Tesis). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributiors Sdn Bhd.

Suryati Hj Md. Mohtah (2017). Hubungan Antara Tahap Kepuasan Guru Dengan Amalan Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Bilik Darjah Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Dikkawasan Sungai Mati Muar Johor. Universiti Teknologi Malaysia. Tesis Sarjana Pendidikan.

Thomas R. Black (2003). Doing Quantitative Research, 111-112. London: Sage Publications Ltd.

Wan Shafira Wan Zaki (2016). Aplikasi Gaya Penyeliaan Pengajaran Guru Pembimbing Dalam Program Latihan Mengajar. Universiti Teknologi Malaysia. Tesis Sarjana Muda Pendidikan.

Zamri Mohamod Dan Mohamed Amin Embi (2006). Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Pelajar Sebagai Etnik Bukan Melayu. Universiti Kebangsaan Malaysia. Jurnal Pendidikan, 1, 11-128

Downloads

Published

2018-10-24

How to Cite

Mohd Noramin Chang, N. N., & Daud, K. (2018). Amalan Penyeliaan Klinikal Mempengaruhi Tahap Keberkesanan Pengajaran Guru Di Daerah Kuala Kangsar. Sains Humanika, 10(3-2). https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-2.1491