Health Science: Medical Treatment In Prophet’s Behaviour Context / Sains Kesihatan: Perubatan Dalam Konteks Tasarrufat Nabawiyyah

Authors

  • Abdul Bari Awang Jabatan Fiqh dan Usul al-Fiqh, Kuliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 53100, Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia.
  • Ahmad Akram Mahmad Robbi Jabatan Fiqh dan Usul al-Fiqh, Kuliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 53100, Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia.

DOI:

https://doi.org/10.11113/sh.v12n2.1499

Keywords:

Taṣarrufāt Nabawiyyah, authentic hadeeth, medical issues, shariah purposes, Islamic jurists

Abstract

This article discusses the characteristics of speeches that come from Prophet Muhammad (PBUH) on his medical prophetic. It aims to clarify Taṣarrufāt Nabawiyyah of the Prophet (PBUH) through authentic ahadeeth on medical issues. The diversity of roles of the Prophet (PBUH) has prompted variences between the the jusrists in the determination of legal opinion. There are several regarding the roles of the Prophet, for instance the role of being a guider, a mufti, a jurist, a leader and a human being. The consequence of that diversity, Islamic jurists have been arguing with each other to affirm the Syariah ruling on medical issues that came from the Prophetic medical traditions. The qualitative method was used to gather data and information that were consequently analysed. At the completion of the study, it was discovered that Taṣarrufāt Nabawiyyah could be one of the factors causing the misunderstanding of authentic ahadeeth on medical issues and thus this is the main reason for the need to understand the legal texts in accordance with Syariah purposes.

Author Biographies

Abdul Bari Awang, Jabatan Fiqh dan Usul al-Fiqh, Kuliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 53100, Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia.

ASSOCIATE PROFESSOR IN DEPARTMENT FIQH AND USUL AL-FIQH, KULIYYAH ISLAMIC REVEALED KNOWLEDGE AND HUMAN SCIENCES

Ahmad Akram Mahmad Robbi, Jabatan Fiqh dan Usul al-Fiqh, Kuliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 53100, Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia.

PHD CANDIDATE IN DEPARTMENT FIQH AND USUL AL-FIQH, KULIYYAH ISLAMIC REVEALED KNOWLEDGE AND HUMAN SCIENCES

References

Abū Daud, Sulaymān al-Ash‘ath. (2009). Tahqiq: Abu Thahir Zubair bin Ali Zay’. Sunan Abū Daud. Dar as-Salam lil Nasyr wa at-Tauzie’.

Al-Durainī, Fatḥī. (2013). Al-Manāhij al-Uṣūliyah fi al-Ijtihād bi ra’yi fi at-Tashri‘. Muassasah al-Risalah.

Al-‘Alwānī, Ṭaha Jābir. (2014). Ishkāliah at-Ta’āmul ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah. Al-Ma’had Al-A‘lami al-Fikr al-Islami.

Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā‘il. (1999). Ṣahīh al-Bukhārī. Dar as-Salam lil Nasyr wa at-Tawzi‘.

Al-Ghazālī. Muhammad bin Muhammad. (2010). Tahqiq: Ali Muhammad Mustafa. Iḥya’ ‘Ulūm al-Dīn. Dar al-Faiha’.

Al-Khaṭṭābī, Ḥammād bin Muhammad bin Ibrahim. (1932). Ma’ālim fi al-Sunan. Al-Matba’ah al-Ilmiah.

Al-Mubārakfūri, Muhammad Abd al-Rahman bin Abd al-Rahim. (t.t). Tuḥfah al-Aḥwāzī sharh Sunan al-Tirmidhī. Dar al-Kutub al-‘ilmiah.

Al-Mubārakfūrī, Ṣafiy al-Rahmān. (2014). Al-Rahīq al-Makhtūm. Dar Ibn al-Jauzi.

Al-Qāḍī ‘Iyādh. (1981). As-Shifā fi bi Ta‘rīf Huqūq al-Muṣṭafā. Dar al-Fikr.

Al-Qarāfī. Ahmad bin Idris. (2014). Tahqiq: Umar Hassan al-Qayyim. Al-Furuq. Muassasah ar-Risalah.

Al-Qarḍāwī, Yusuf. (2008). Dirasah fi Fiqh Maqasid as-Syariah. Dar as-Syuruq.

Al-Qarḍāwī, Yusuf. (2013). Kaifa Nata’amul ma’a as-Sunnah. Dar as-Syuruq.

Al-Quḍāh, Sharf Mahmūd. (t.t). Hal Ahadis at-Tibb an-Nabawi Wayh?.

Al-Qurrah Dāghi dan Al-Muhammadī. (2011). Fiqh al-Qaḍāyā at-Ṭibbiah al-Mu‘āsirah. Dar an-Nasha’ir al-Islamiah.

Al-‘Uthmāni, Sa‘ad al-Dīn. (2002). Al-Taṣarrufāt An-Nabawiyyah bi al-Imāmah. Dar al-Baidha’.

Al-Uthmānī, Sa‘ad al-Dīn. (2012). Al-Manhaj al-Wasaṭ fi at-Ta‘āmul ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah. Dar al-Kalimah.

Al-‘Uthmānī, Sa‘ad al-Dīn. (2013). Al-Taṣarrufāt an-Nabawiyah al-Irshādiah Simat wa Namādhij.

Alan Clarke. (2010). The Sociology of Healthcare. Pearson Education Limited.

Al-Nasa’ī, Ahmad bin Syuaib. (2009). Tahqiq: Abu Thahir Zubair bin Ali Zay’. Sunan al-Nasā’i. Dar as-Salam lil Nasyr wa at-Tauzie’.

Al-Nawawī, Yahya bin Sharf. (1982). Al-Minhāj sharh Sāhih Muslim. Dar al-Ihya’ at-Turath.

As-Ṣan‘ānī, Muhammad bin Ismā‘il al-Amīr. (2014). Tahqiq: Muhammad Ṣubḥī Haṣan Hallāq. Subul al-Salām. Dar Ibn Jauzi.

At-Tirmidhī, Muhammad bin Isā. (2009). Tahqiq: : Abu Thahir Zubair bin Ali Zay’. Sunan At-Tirmidzi. Dar as-Salam lil Nasyr wa at-Tauzie’.

Gavin Mooney. (2003). Economics, Medicine and Health Care. Pearson Education Limited.

Ibn al-Khaldūn. (2004). Tahqiq: Abdullah Muhammad Darwish. Muqaddimah Ibn Khaldūn. Dar al-Kutub al-‘Ilmiah.

Ibn ‘Ashūr, Muhammad bin Ṭāhir. (2004). Tahqiq: Muhammad al-Habib. Maqāṣid al-Sharī‘ah Islamiah. Wizarah al-Awqaf wa Syu’un al-Islamiah.

Ibn Ḥajar al-‘Asqalāni, Ahmad bin ‘Alī. (1960). Tahqiq: Muhammad Fu’ād Abd al-Baqi dan Muḥib al-Dīn al-Khatib. Fatḥ al-Bari sharh Sāhih al-Bukhārī. Dar al-Ma’rifah.

Ibn Mājah, Muhammad bin Yazīd. (2009). Tahqiq: Abu Tāhir Zubair bin ‘Alī Zay’. Sunan Ibn Mājah. Dar as-Salam lil Nasyr wa at-Tauzie’.

Ibn Qayyim al-Jauziah, Muhammad bin Bakar. (2010). Tahqiq: Shu‘aib al-Arnouṭ dan Abd al-Qādir al-Arnouṭ. Al-Ṭibb al-Nabawī. Muassasah al-Risālah al-‘Alamiah.

Ibn Qayyim al-Jauziah, Muhammad bin Bakar. (2014). Tahqiq: Shu‘aib al-Arnouṭ dan Abd al-Qādir al-Arnouṭ. Zād al-Ma‘ād. Muassasah al-Risalah al-‘Alamiah.

Ibn Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim. (2011). Tahqiq: ‘Āmir al-Jazzar dan Anwār al-Bazz. Majmu‘ah al-Fatāwā. Dar al-Wafa’ li an-Nashr wa at-Tawzi‘.

Jabbah Jī. (t.t). Maqāmat al-Taṣarrufāt al-Nabawiyyah. Silsilah al-Mabāhith al-Uṣūliyah.

J.W.N. Sollivan. (1973). The Limitation of Sciences. Augustus M.Kelley Publisher.

Linda Rafter, Tim Reynolds, Mark Collier, Mark Rafter (2017)A Clinical Evaluation of Algivon Plus Manuka Honey Dressings for Chronic Wounds, Wounds UK,13(4), 80-140

Lyn Robinson. (2010). Understanding Healthcare Information. Facet Publishing. United Kingdom

Mohd Asri Zainul Abidin. (2006). Sabab Wurūd al-Hadīth: Dāwabiṭ wa Ma‘āyir. Dar al-Kutub al-‘Ilmiah.

Mohd Kamal Hassan. (2018). Natural Science Drom The Worldview of The Quran: An Introduction. Institut Terjemahan Dan Buku Malaysia Berhad. Malaysia

Muslim bin Ḥajjaj. (2000). Sahīh Muslim. Dar as-Salam lil Nasyr wa at-Tawzi‘.

Sa‘īd ad-Andalūsī. (1983). Tahqiq: Hayatul ‘Aid Bau’alan. Ṭabaqāt al-Umam. Universiti Amerika Beirut.

Science Daily, (https://www.sciencedaily.com/terms/health_science.htm)

Sālih, Muhammad Adīb. (2008). Tafsīr al-Nuṣūs fi al-Fiqh al-Islāmī. Al-Maktab al-Islami.

‘Umar Qāsim Hajj Muhammad. (2015). At-Tibb an-Nabawi wa Qawaid at-Ta’amul ma’a al-Ahādith fi al-Masā’il at-Ṭibbiah. Jurnal at-Tajdid, 14(38), 82-110

Zabīlah, Ahmad bin Muhammad. (2007). Al-Ḥijāmah wa Fawā’iduha wa ma tushilu ilahi at-Tibb an-Nabawi fi Ḍau‘ al-Sunnah al-Muṭahharah. Majalah Tihamah, 8.

Downloads

Published

2020-04-29

How to Cite

Awang, A. B., & Mahmad Robbi, A. A. (2020). Health Science: Medical Treatment In Prophet’s Behaviour Context / Sains Kesihatan: Perubatan Dalam Konteks Tasarrufat Nabawiyyah. Sains Humanika, 12(2). https://doi.org/10.11113/sh.v12n2.1499

Issue

Section

Articles