Sumbangan Tuan Haji Tahir Bin Daeng Mangati (TGHT 1921-1994), Ulama Nusantara Dalam Perkembangan Islam Di Malaysia

Authors

  • Wahibah Twahir@H Tahir Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim Malaysia
  • Husna Husain Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim Malaysia
  • Abdul Rahman Abd Ghani Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim Malaysi
  • Abu Hassan Abdul Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1543

Keywords:

Islam in the nusantara, the role of the ulama, islamic da'wah, islamic education

Abstract

Islamic history proves the development of Islamic times beyond the boundaries and territories is largely due to the sacrifices of scholars. This study focuses on the contribution of Tuan Guru Haji Tahir Bin Daeng Mangati (TGHT) a scholar in Johor born Sulawesi Indonesia (1921-1994). This study provides academic exposure to the general public in order to recognize the personality, characteristic , contribution and sacrifice of TGHT as one of the scholar of the Nusantara who migrated from one region to another to develop Islam especially through Islamic education and Islamic missionary and Islamic organizations. The research method used besides document analysis, involves interviews and observation methods in primary sources.  Live interviews and through social media application What'apps and Facebook are continuously conducted throughout 2015-2017 among TGHT family members, especially his wife and 14 surviving children, 5 family members in Sulawesi as well as 5 former students as well as close friends with TGHT. The study found that his education background in the Madrasah Arabiyah Islamiyyah As'adiyah Sengkang South Sulawesi and the involvement in the movement against the Dutch colonialists in the 40s and the family and community environment in Makassar was a major influence that created his personality and identity until reaching the level of a preacher, educator, fighters and scholars. He is known to be very practical in appreciating the Sunnah of RasululLah SAW in family and community life as well as in the struggle to uphold the teachings of Islam by migrating their homeland to Java and Malaya. Throughout his life, he through various tribulations of struggle before and after independence. He finally managed to leave the legacy of a large family educated with Islamic teachings, eight madrasahs in Johor and dozens of da'wah and harakah books Arabic-Malay translation for the gaze of today's generation. He was recognized as a murabbi and leader in the Islamic movement especially PAS and respected by other missionary movements. Hence, it is hoped that this study will create awareness for the younger generation to appreciate the grassroots of the past history to be a good example in continuing their life more meaningful to religion and country.

References

Abdul Aziz al-Badri. (1988). Islam di antara Ulama dan Pemerintah, Kelantan: Pustaka Aman Press.

Abdul Ghafar Don. (2008). Dakwah Dan Cabaran De-Islamisasi Di Malaysia. Karisma Publication Sdn Bhd, Shah Alam.

Abdul Hamid Othman. (1989). Pengurusan Dan Konsep Rancangan Dakwah. Muzakarah Pelaksanaan Rancangan Dakwah Ambilan Tempatan: Dakwah Bersepadu: Kuala Lumpur.

Abdul Latif Juffri@al-Jufri dan Dr Mohd Hairuddin Amin. (2014). Sekolah Agama Rakyat Perjuangan Ustaz Mohd Lazim Saim, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Abu Bakar Jabir Al- Jazairy. (2011) . Ilmu dan Ulama Pelita Kehidupan Dunia & Akhirat. Pustaka Azzam.

Ahmad M. Sewang. (2005). Islamisasi Kerajaan Gowa. Cet. II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ajid Thohir. (2002). Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Azyumardi Azra. (1994). Jaringan Ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Bandung: Mizan.

Badriyah Haji Salleh. (1984). Kampung Haji Salleh dan Madrasah Saadiah- Salihiah 1914-1959. Kuala Lumpur. Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Chua Yan Piew. (2006). Research Method, Shah Alam: Mcgraw Hill Education.

Deli Ar Noer. (1973). Gerakan Moderan Islam di Indonesia 1900-1942. Indonesia. Pt Pustaka LP3ES.

Endok Sempo Tahir, http://iresta.blogspot.my/2014/12/caring-is-sharing.html, 14 Jan 2016

Esposito, J.L (1995). The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, V. III, Oxford: Oxford University Press .

Fadhli Abd Ghani. (2016), Sejarah PAS Membina Jiwa Merdeka 1951- 1957, Kuala Lumpur: Harakah.

Fariza Md Sham, Sulaiman Ibrahim & Ideris Endot. (2000) Dakwah Dan Perubahan Sosial. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Al-Habib Alwi bin Thahir al-Haddad. (2001). Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh, Jakarta: PT. Lentera Basritama.

Ibnu Manzur. (1992). Muassasah al-Tarikh al-‘Arabi, J. VII, Beirut: Muassasah al-Tarikh al-‘Arabi.

Idris Ahmad .(2013). Pengertian Ulama Dan Ciri-Ciri Umara. Dicapai pada April 16, 2013. Dipetik daripada laman sesawang : http://idrisahmad.wordpress.com/2009/05/04/pengertian-%E2%80%98ulama%E2%80%99-dan-ciri-ciri-ulama%E2%80%99/

Idris Ahmad, https://idrisahmad.wordpress.com/2009/05/22/ sejarah-kepimpinan-%E2%80%98ulama%E2%80%99-dalam-pas/, 9 Mac 2016.

Ismail Mat. (1993). Ulama Silam dalam Kenangan, Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia

Kamus Dewan. (2007). Ed. IV, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kepimpinan Ulama di Malaysia. (t.t). Lajnah Penerbitan dan Penyiaran Dewan Ulama PAS Pusat.

Mahayudin Haji Yahaya. (1986). Islam dan Pembangunan Negara. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Pembentangan Kertas Kerja : Ulama Malaysia : Masalah, Cabaran dan Masa Hadapan oleh Ali Taib dari Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya dan Islamil Abdul Halim dari Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Mengenang Guru Besar Kiyai Haji Muhammad As’ad, http://asadiyahpusat.org/2015/01/mengenang-guru-besar-kiyai-haji-muhammad-asad/, 21 Julai 2017.

Mohd Hairudin Amin dan Kamarul Azmi Jasmi.(2011). Sekolah Agama Penjana Generasi Berakhlak, Johor Bahru; Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad Azmi Abdul Hamid. (2004). Ulama, Sekretariat Ulama Serantau (Syura).

Muhammad Rajab al-Bayyumi. (2010). Keberanian luar biasa Ulama zaman Lampau. Kuala Lumpur. Progressive Publishing House Sdn. Bhd.

Muhammad Yusuf Khalid. (2005). Biografi Kiyai Haji Abdul Rahman Ambo dale dan Sumbangan Dalam Dakwah di Sulawesi Selatan Indonesia. Kuala Lumpur. Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM).

Muhammad Yusuf Khalid. (2005) Isu Dakwah Dan Kemanusiaan Dalam Era Globalisasi. Fakulti Dakwah & Pengurusan Islam, Kolej Universiti Islam Malaysia, Kuala Lumpur.

Nurhafizah Bt Kasbullah. (2009). Pengurusan Dan Cabaran Dakwah Kontemporari. Retrieved Oktober 29, 2012, from http://indahkhairani.wordpress.com /2009/09/ 28/,

Roha Hassan. (2009). Ibu Madrasah Pertama ku, Pahang : Tinta Ori Enterprise.

Shukri Ahmad. (2011). Pengaruh Pemikiran Ulama di Semenanjung Malaysia Abad ke-20. Kedah. Universiti Utara Malaysia Press.

Syamsul Bahri Andi Galigo, Khairunneezam Mohd Noor & Rozita Abdullah. (2005) Membangun Masyarakat Moden Yang Berilmu Dan Berakhlak. Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan (USIM), Kuala Lumpur.

Syamsul Bahri Andi Galigo (2013) Peranan Ulama Bugis (Angre Gurutta) Dalam Memperkembangkan Dakwah Islam Di Alam Melayu, http://agmanggabarani.blogspot.my/2013/04/peranan-ulama-bugis-di-nusantara.html

Syukri Ahmad & Ismail Yusuf, (2006). Karekteristik Ulama Abad ke-20 Ke arah Menjana Ulama Masa Depan dalam Prosiding Nadwah Ulama Nusantara III. Selangor. Penerbit Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.

Peranan Ulama Bugis di Nusantara (2013) dlm http://agmanggabarani.blogspot.com/2013/04/peranan-ulama-bugis-di-nusantara.html, 2 Julai 2017.

Perkembangan Islam Pada Masa Modern (2014) dalam http://visiuniversal.blogspot.my/2014/04/perkembangan-islam-pada-masa-modern.html, 2 Julai 2017.

Perlembagaan Parti Islam Se Malaysia (PAS), (PINDAAN 2011), https://pas.org.my/perlembagaan/bab3.html#FASAL5, 2 Julai 2017.

Prosiding Nadwah Ulama Nusantara III. (2006). Bangi : UKM dan Majlis Agama Islam Pulau Pinang

Prosiding Nadwah Ulama Nusantara IV, dlm.

https://www.academia.edu/3148987/Prosiding_Nadwah_Ulama_Nusantara_NUN_IV_Ulama_Pemacu_Transformasi_Negara, 2 Julai 2017.

Tarmizi Mohd Jam. (1992). Masa Depan PAS Johor. Kuala Lumpur. Lajnah Penerangan PAS Johor.

Temubual dengan Haji Abdullah Husin bekas pelajar TGHT di Kg Sungai Pulai Laut Muar Johor, 9 Jun 2016.

Temubual dengan Haji Daeng Sanusi bin Daeng Mariok rakan dalam PAS di Kg Sungai Merab Bangi Lama Selangor, 11 Nov 2015.

Temubual dengan Hajjah Saanah@Sakinah Haji Abdul Hamid, isteri kepada Haji Mohd Tahir, Kg Sungai Pulai Laut Parit Jawa Muar Johor, 1 Julai 2016

Temubual dengan Mohd bin Dahrin Kampung Mersing Johor sahabat rapat dalam perjuangan parti Islam PAS, 7 Okt 2015. Kampung Batu 3 Mersing Johor. 17 Jan 2016.

Temubual dengan YB Abdullah Husain bekas pelajar dan rakan sejawat Hj MOhd Tahir di Madarasah Masriyyah Simpang Renggam Johor, 12 April 2016

Temubual dengan Ahmad Rasyidi Tahir, anak sulung TGHT dari isteri pertama, Kampung Ongkoi Makasar Sulawesi, 28 Julai 2016.

Temubual dengan Zainuddin Umar, Anak saudara TGHT dari isteri pertama, Kampung Ongkoi Makasar Sulawesi, 28-30 Julai 2016.

Temubual dengan Haji Muhd Arif Haji Mahmud, anak kepada guru TGHT ketika belajar di Makasar dan rakan kongsi membuka sekolah di Benut Johor, Pejabat Sindo Wisata Travel Umrah dan Haji Plus kota Parepare Sulawesi Selatan, 31 Julai 2016

Ujian, rintangan dan ancaman dakwah dalam http://www.arrahmah.com/read/2012/11/05/24497-ujian-rintangan-dan-ancaman-dakwah.html#sthash.mTeFplGO.dpuf, 2 Julai 2017.

Umar hashim. (1980). Mencari Ulama Pewaris Nabi, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Zainuddin Umar. (2010). Makalah 1, H.M. Thahir Pejuang Tak Kenal Menyerah. Tidak diterbitkan

Zainuddin Umar. (2014). Makalah 2, H. Muhammad Thahir Dg Mangati Secuil Biografi. Tidak diterbitkan

Downloads

Published

2018-11-28

How to Cite

Twahir@H Tahir, W., Husain, H., Abd Ghani, A. R., & Abdul, A. H. (2018). Sumbangan Tuan Haji Tahir Bin Daeng Mangati (TGHT 1921-1994), Ulama Nusantara Dalam Perkembangan Islam Di Malaysia. Sains Humanika, 10(3-4). https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1543