Persepsi Guru Pendidikan Islam Terhadap Ilmu Menurut Konsep Malakah Ilmiyyah Ibnu Khaldun

Authors

  • Mohamad Zarkhuan Zainol Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900, Tanjung Malim, Perak, Malaysia
  • Azmil Hashim Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900, Tanjung Malim, Perak, Malaysia
  • Mohamad Marzuqi Abdul Rahim Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900, Tanjung Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1545

Keywords:

Islamic education teachers, ibnu khaldun, malakah ilmiyyah, source of knowledge, classification of knowledge

Abstract

The main objective of this study is to identify the Islamic Education teacher (GPI's) perception on knowledge based on its sources and classifications among new GPIs in the State of Selangor. This is descriptive study used a questionnaire as instrument for data collection. The questionnaire was developed based on the concept Malakah Ilmiyyah Ibnu Khaldun through chapter sixth in the Book Muqaddimah. Two constructs are identified as the source of knowledge and classification of knowledge. Using the simple random sampling method, a total of 92 new GPIs was randomly selected from several schools in the Gombak state of Selangor to be a sample of the study. Generally, the study found new GPI perception of knowledge by the concept Malakah Ilmiyyah Ibnu Khaldun is at a high level. All constructs were above 8.0 i.e. sources of knowledge (8.70) and classification of knowledge (8.89). This study showed that the new GPI has a positive perception of practicing naqli and aqli knowledge as taught by Ibnu Khaldun in his Muqaddimah Book. The concept of Malakah Ilmiyyah Ibn Khaldun is actually very consistent to the goal of producing a knowledgeable GPI and at the same time can create a student human capital of the world's brightest and the hereafter. Furthermore, studies on the various concepts still stored in the Muqaddimah script need to be explored, especially in relation to the teaching profession.

References

Abu Bakar, I. (2015). Falsafah Ibnu Khaldun: Falsafah Dan Klasifikasi Ilmu. (Ahmad Sunawari Long, Ed.). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia.

Ahmad, Z. (2010). The Epistemology of Ibn Khaldun. London: Routledge Taylor and Francis.

Al-Abrasyi, M.A. (1974). Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Arbain, P., Jemali, M., Hashim, I. & Hashim, A. (2014). Persepsi Murid Terhadap Pelaksanaan Kaedah Pengajaran Guru Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Murid Dalam Tilawah Al-Quran Program J-QAF. Jurnal Penyelidikan Dedikasi, 8, 1-15

Awang, Z., Afthanorhan, A. & Mamat, M. (2016). The Likert Scale Analysis Using Parametric Based Structural Equation Modeling (SEM). Computational Methods in Social Sciences (CMSS), 4(1), 13-21

Basmeih, A.M. (2001). Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran (30 Juzuk). Kuala lumpur: Darul fikir.

Borhan, J.T. & Sa’ari, C.Z. (2009). Modal Insan Dan Kependudukan Dalam Pembangunan Negara Menurut Ibnu Khaldun. MIQOT, XXXIII (2), 274-294

Che Mustapha, R., Jamsari, E.A., Zakaria, N. & Mohd Talib, N. (2011). Permasalahan Pengajaran Guru Pendidikan Islam Bagi Komponen Tamadun Islam: Satu Pemerhatian Awal Di Sekolah Menengah Daerah Sepang, Selangor. In Prosiding Nadwah Ulama Nusantara. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

El-Muhammady, M.U. (2008). Building the Human Capital in The ‘Malakah’ Concept Of Ibn Khaldun: A Historical Study Based On His ‘Muqaddimah’. Jurnal Hadhari, 75-104

Enan, M.A. (1979). Ibnu Khaldun: His Life and Work. New Delhi: Kitab Bhavan.

Ibn Khaldun, A.R. (2004). Muqaddimah. Damsyiq: Maktabah Al-Hidayah.

Iksan, Z.H., Saper, M.N. & Rashed, Z.N. (2016). Integration of Tawhidic Science Through Lesson Study Approach In Teaching And Learning Science or Islamic Study. Tinta Artikulasi Membina Ummah, 2(1), 40 – 50.

Jaafar, M.M., Tamuri, A.H. & Ya, R. (2012). Konsep Berilmu Di Kalangan Guru Pendidikan Islam Satu Keperluan Dalam Membangunkan Modal Insan. In International Seminar on Teacher and Islamic Education. Johor Bahru.

Jaafar, N. & Tamuri, A.H. (2013). Hubungan Antara Efikasi Kendiri Dengan Kualiti Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education, 5(1), 41-60

Jaafar, N. (2014). Pengaruh Efikasi Kendiri Dan Faktor Persekitaran Terhadap Kualiti Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan. Tesis PhD (tidak diterbitkan). Universiti Kebangsaan Malaysia

Jasmi, K.A. (2011). Pendidikan Islam: Cabaran di alaf baru. In Seminar Pendidikan Islam Di Madrasah Idrisiah. Kuala Kangsar: Madrasah Idrisiah, Kuala Kangsar.

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size For Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Maidin, P. & Ahmad, T. (2015). Kemahiran Kejuruteraan Perahu Melayu: Keahlian Jurubinanya Berdasarkan Teori Malakah Ibnu Khaldun. Journal of Contemporary Islamic Studies, 1, 97-113

Md Hasan, R. (2017). Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Serentak Al-Irfan Terhadap Pencapaian Tilawah Al-Quran Sekolah Rendah. Tesis PhD. (tidak diterbitkan). Universiti Sains Malaysia.

Mohd, N., Abdullah, H., Siraj, S., Hussin, Z. & Alias, N. (2010). Isu Kritikal Penggunaan Tulisan Jawi Dalam Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam Peringkat Sekolah Menengah: Pandangan Pakar. Jurnal Pendidikan, 30, 63-84.

Muhammad, N.A.F. (2015). Pengaruh Tahap Kepercayaan Epistemologi Islam Dan Tahap Konsep Kendiri Terhadap Tahap Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam. Tesis PhD (tidak diterbitkan). Universiti Kebangsaan Malaysia.

Al-Nahlawy, A.R. (1983). Usul Al-Tarbiyyah Al-Islamiyyah Wa Asalibiha Fi Al-Bait Wa Al-Madrasah Wa Al-Mujtama’. Beirut: Dar al-Fikri.

Othman, M.S. & Kasim, A.Y. (2017). Isu Dan Permasalahan (PDP) Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) Dalam Amalan Pengajaran Guru Menurut Pandangan Ibnu Khaldun. Jurnal UTEM, 10(1), 1-15.

Ramlie, H. (2017). Pembangunan Model Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Berasaskan ‘Riadhah Ruhiyyah’. Tesis PhD (tidak diterbitkan). Universiti Malaya.

Salleh, K. (2015). Falsafah Ibnu Khaldun: Pandangan dan Sikap Terhadap Ilmu. (Ahmad Sunawari Long, Ed.). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia

Salleh, S., Mat Deli, M., Ahmad, J. & Che Noh, M.A. (2016). Penilaian Kendiri Akhlak: Satu Alternatif Pembangunan Modal Insan Guru. In Prosiding Persidangan Pemantapan Citra Kenegaraan 4 (Cosna 4). Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris

Tamuri, A.H., Abdul Razak, K., Che Noh, M.A. Hamzah, M.I. (2016). Persepsi Murid-Murid Terhadap Amalan Guru Pendidikan Islam Di Malaysia. e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi. 3(2), 18-40.

Tamuri, A.H., Ismail, M.F. & Jasmi, K.A. (2012). Komponen Asas Untuk Latihan Guru Pendidikan Islam. Global Journal Al-Thaqafah, 2(2), 53-63.

Zakaria, N.S., Rashed, Z.N. & Din, M.K. (2014). Kesediaan Guru Pendidikan Islam Dalam Pengajaran Bahasa Arab: Satu Kajian Terhadap Guru Pelatih Diploma Perguruan Pendidikan Islam Di Kuis. Jurnal Pendidikan, 1(2), 57-66.

Downloads

Published

2018-11-28

How to Cite

Zainol, M. Z., Hashim, A., & Abdul Rahim, M. M. (2018). Persepsi Guru Pendidikan Islam Terhadap Ilmu Menurut Konsep Malakah Ilmiyyah Ibnu Khaldun. Sains Humanika, 10(3-4). https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1545